ΓΙΑΤΙ Ο ΣΑΡΚΟΖΥ ΗΘΕΛΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ;


ΓΙΑΤΙ Ο ΣΑΡΚΟΖΥ ΗΘΕΛΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ;ΓΙΑΤΙ Ο ΣΑΡΚΟΖΥ ΗΘΕΛΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ;

ΓΙΑΤΙ Ο ΣΑΡΚΟΖΥ ΗΘΕΛΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ;
ΠΗΓΕΣ:
Clinton_Email_December_Release

new-hillary-emails-reveal-propaganda-executions-coveting-libyan-oil-and-gold/
2011-04-02 E-Mail
2011-03-27 E-Mail
ΦΙΛΟΝΟΗ

Κάποιοι μᾶς ἔλεγαν συνωμοσιολόγους πάλι, ὅταν λέγαμε τότε ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους τῆς ἐπεμβάσεως τῆς Γαλλίας καὶ τῶν Η.Π.Α. στὴν Λιβύη, ἦταν ἡ πιθανότης ἐκδόσεως χρυσοῦ νομίσματος ἀπὸ τὸν Καντάφι!!!

Γιατί ὁ Σαρκοζύ ἤθελε τήν καταστροφή τῆς Λιβύης;

ἔρευνα Παπανικολάου Σωτήρης

Ἕνα ἀπὸ τὰ mails ποὺ ὑπεκλάπησαν ἀπὸ τὴν Χίλαρυ ἀποδεικνύει ἀκριβῶς αὐτό!

Πέντε ἦσαν οἱ λόγοι ποὺ ὁ Σαρκοζὺ πίεζε γιὰ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση στὴν Λιβύη:

Νὰ βάλῃ στὸ χέρι τὸ λιβυκὸ πετρέλαιο,
νὰ διασφαλίσῃ τὴν γαλλικὴ ἐπιῤῥοὴ στὴν περιοχὴ (πρῴην Γαλλικὲς ἀποικίες μὲ κύριο μέσον συναλλαγῆς τὸ γαλλικὸ φράγκο),
νὰ αὐξήσῃ τὴν δημοφιλία του Σαρκοζῦ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς Γαλλίας,
νὰ ἐπιδείξῃ τὴν στρατιωτικὴ δύναμη τῆς Γαλλίας καὶ
νὰ προλάβῃ τὴν ἐπίδραση τοῦ Καντάφι στὴν περιοχή, ποὺ ὀνομάζεται «γαλλόφωνος Ἀφρική».

Στὸ ἴδιο mail, ἀναφέρεται καὶ ἡ ποσότης χρυσοῦ καὶ ἀσημιοῦ τῆς Λιβύης: 143 τόννοι χρυσοῦ καὶ ἀντίστοιχη ποσότης ἀσημιού, τὰ ὁποῖα προορίζοντο γιὰ τὴν ἔκδοση χρυσοῦ διναρίου.

Ὁ μεγάλος τους φόβος ἦταν μήπως μὲ ἡγέτη τὴν Λιβύη, οἱ χῶρες τῆς Βορείου Ἀφρικῆς ὁδηγοῦντο σὲ οἰκονομικὴ ἀνεξαρτησία καὶ ἀπεξάρτηση ἀπὸ τὸ φράγκο, σὰν κύριο μέσο συναλλαγῆς (καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τὸ εὐρῶ καὶ τὸ δολλάριο)!!!

Ἡ Γαλλία υἱοθέτησε τὸ εὐρῶ τὴν 1η Φεβρουαρίου 2002, ὅπως καὶ ἡ Ἑλλάς.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ σὲ 14 χῶρες χρησιμοποιοῦνται δύο εἰδῶν «γαλλικὰ φράγκα;», τὸ Δυτικὸ Ἀφρικανικὸ Φράγκο (West African CFA franc) καὶ τὸ Κεντρικὸ Ἀφρικανικὸ Φράγκο (Central African CFA franc), τὰ ὁποῖα ἐγγυῶνται ἀπὸ τὴν Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Γαλλίας.
Ἔχουν σταθερὴ ἰσοτιμία ἀπέναντι στὸ εὐρῶ. Στὴν οὐσία εἶναι συνδεδεμένα νομίσματα, ὅπως ἦταν καὶ τὸ νόμισμα τῆς Ἀργεντινῆς μὲ τὸ δολλάριο πρὶν τὴν κατάῤῥευσή του, τὸ 2001.

Περισσότερες πληροφορίες ἐδῶ:

CFA franc

List of currencies in Africa

The Threat of Libya’s Oil and Gold to French Interests

Though the French-proposed U.N. Security Council Resolution 1973 claimed the no-fly zone implemented over Libya was to protect civilians, an April 2011 email [archived here] sent to Hillary with the subject line “France’s client and Qaddafi’s gold” tells of less noble ambitions.

The email identifies French President Nicholas Sarkozy as leading the attack on Libya with five specific purposes in mind: to obtain Libyan oil, ensure French influence in the region, increase Sarkozy’s reputation domestically, assert French military power, and to prevent Gaddafi’s influence in what is considered “Francophone Africa.”

Most astounding is the lengthy section delineating the huge threat that Gaddafi’s gold and silver reserves, estimated at “143 tons of gold, and a similar amount in silver,” posed to the French franc (CFA) circulating as a prime African currency. In place of the noble sounding “Responsibility to Protect” (R2P) doctrine fed to the public, there is this “confidential” explanation of what was really driving the war [emphasis mine]:

This gold was accumulated prior to the current rebellion and was intended to be used to establish a pan-African currency based on the Libyan golden Dinar. This plan was designed to provide the Francophone African Countries with an alternative to the French franc (CFA).

(Source Comment: According to knowledgeable individuals this quantity of gold and silver is valued at more than $7 billion. French intelligence officers discovered this plan shortly after the current rebellion began, and this was one of the factors that influenced President Nicolas Sarkozy’s decision to commit France to the attack on Libya.)

Though this internal email aims to summarize the motivating factors driving France’s (and by implication NATO’s) intervention in Libya, it is interesting to note that saving civilian lives is conspicuously absent from the briefing.

Instead, the great fear reported is that Libya might lead North Africa into a high degree of economic independence with a new pan-African currency.

French intelligence “discovered” a Libyan initiative to freely compete with European currency through a local alternative, and this had to be subverted through military aggression.