Κυβερνητικές δημοσιεύσεις: Τα ίχνη τών αεροσκαφών προκαλούν παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές!!!


Κυβερνητικές δημοσιεύσεις: Τα ίχνη τών αεροσκαφών προκαλούν παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές!!!

Κυβερνητικές δημοσιεύσεις: Τα ίχνη τών αεροσκαφών προκαλούν παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές!!!

Κυβερνητικές δημοσιεύσεις: Τα ίχνη τών αεροσκαφών προκαλούν παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές!!!

Τό 1990 η Κυβέρνηση τών Η.Π.Α. πέρασε τόν Νόμο : Public Law 101-606(11/16/90) 104 Stat. 3096-3104, U.S. Global Change Research Act, πράξη δηλαδή πού θεσμοποιούσε τήν έρευνα γιά τήν παγκόσμια κλιματική ΄αλλαγή καί τό πώς οί ‘ανθρώπινες δραστηριότητες λειτουργούν άθροιστικά ‘επιρρεάζοντας τήν.

http://uscode.house.gov/download/pls/15C56A.txt

http://www.gcrio.org/gcact1990.html

‘Ετσι μέ τόν Τίτλο ΙΙ (Διεθνής Συνεργασία στήν ‘Ερευνα τής Παγκόσμιας Κλιματικής ‘Αλλαγής), τμήμα 204, δημιουργήθηκε τό GCRIO (Global Change Research Information Office), Τμήμα ‘Ερευνας καί Πληροφοριών γία τήν Παγκόσμια Κλιματική ‘Αλλαγή.

http://www.gcrio.org/

Τό GCRIO σάν σκοπό του έχει τήν πρόσβαση σέ δεδομένα καί πληροφορίες καί τήνυιοθέτηση στρατηγικών καί τεχνολογιών, σέ σχέση μέ τό ζήτημα τού Παγκοσμίου κλίματος. Καθώς καί τήν συνεργασία του μέ τίς παρακάτω Κυβερνητικές Υπηρεσίες τών Η.Π.Α.

Department of State, Department of Defense, Department of Energy, Department of the Interior, Department of Transportation, Department of Agriculture, NASA (National Aeronautics and Space Administration), National Science Foundation, National Oceanic and Atmospheric Administration of the Department of Commerce, Office of Management and Budget, Office of Science and Technology Policy, Council on Environmental Quality, National Institute of Environmental Health Sciences of the National Institutes of Health, Environmental Protection Agency

δηλαδή συνδέθηκε ‘εξ ‘αρχής σέ ‘ενα δίκτυο μέ τήν Κυβέρνηση, τά ‘Υπουργεία ‘Αμύνης, ‘Εσωτερικών, ‘Ενέργειας, τήν ΝΑSA καί πολλούς άλλους κρατικούς ‘οργανισμούς καί υπουργεία.

‘Αργότερα μέ βάση τό GCRIO (Global Change Research Information Office), Τμήμα ‘Ερευνας καί Πληροφοριών γία τήν Παγκόσμια Κλιματική ‘Αλλαγή,δημιουργήθηκε τό CCTP (U.S. Climate Change Technology Program), Τεχνολογικό Πρόγραμμα γιά τήν Κλιματική ‘Αλλαγή.

http://www.climatetechnology.gov/

Δείτε ‘εδώ καί ποιοί συμμετέχουν :

http://www.climatetechnology.gov/about/agencies/index.htm

τό GCRIO (Global Change Research Information Office), Τμήμα ‘Ερευνας καί Πληροφοριών γία τήν Παγκόσμια Κλιματική ‘Αλλαγή δημοσίευσε ένα άρθρο μέ τίτλο :
Πώς οι ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή και πώς συγκρίνονται με τις φυσικές επιρροές; (How do Human Activities Contribute to Climate Change and How do They Compare with Natural Influences?)

Στήν σελίδα 3 τού έν λόγω άρθρου διαβάζουμε :

»Aircraft produce persistent linear trails of condensation (‘contrails’) in regions that have suitably low temperatures and high humidity. Contrails are a form of cirrus cloud that reflect solar radiation and absorb infrared radiation. Linear contrails from global aircraft operations have increased Earth’s cloudiness and are estimated to cause a small positive radiative forcing» δηλαδή

Τα αεροσκάφη παράγουν τα επίμονα γραμμικά ίχνη συμπύκνωσης (`contrails’) στις περιοχές που έχουν τις κατάλληλα χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία. Το Contrails είναι μια μορφή σύννεφου cirrus (θύσσανος)που αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία και απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία. Τα γραμμικά contrails από τις παγκόσμιες πτήσεις αεροσκαφών έχουν αυξήσει τήν γήινη νέφωση και εκτιμάται ότι προκαλούν μιά μικρή θετική αλλαγή της ακτινοβολίας. !!!

Κυβερνητικές δημοσιεύσεις: Τα ίχνη τών αεροσκαφών προκαλούν παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές!!!
Δείτε όλο τό άρθρο ‘εδώ :

http://www.gcrio.org/ipcc/ar4/wg1/faq/ar4wg1faq-2-1.pdf

Είναι ‘ιδιαίτερα ‘εντυπωσιακό καί ‘εγείρει πολλά ‘ερωτηματικά τό ‘ενδιαφέρον τής Κυβέρνησης τών Η.Π.Α. πάνω στό θέμα τής συνεχούς μελέτης (ίσως καί πρόκλησης) τού φαινομένου τών Contrails.

‘Ακόμη μία χειροπιαστή ‘απόδειξη ‘αποτελεί η ‘επίσημη ‘ιστοσελίδα τής NASA, όπου υπάρχει σέ ζωντανό χρόνο καί μέ γραφική παράσταση άνάλυση καί πρόβλεψη τής δημιουργίας Contrails, στίς Η.Π.Α.!!!

Δείτε τό site τής NASA ‘εδώ :

http://www-angler.larc.nasa.gov/cgi-bin/site/showdoc?docid=33&cmd=forecast

http://www-pm.larc.nasa.gov/sass/contrail_forecast/contrail_prediction.html

https://norfid.wordpress.com/2011/04/21/ντοκουμεντο-επίσημες-κυβερνητικές-δ/