ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΣ


ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΣ

ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΡΑΤΟΣ
Θαυμᾶστε τὶ πέρασαν, στὰ μουλωχτά, μέσῳ τοῦ συμφώνου συμβιώσεως!

Οἱ ποινὲς γιὰ ἐγκλήματα Ἐλλήνων κατὰ μουσουλμάνων εἶναι μεγαλύτερες ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες γιὰ ἐγκλήματα κατὰ Ἑλλήνων!
Άρθρο 21.

Το άρθρο 81Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 81Α Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά
Εάν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι έχει τελεστεί έγκλημα κατά παθόντος, η επιλογή του οποίου έγινε λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου το πλαίσιο ποινής διαμορφώνεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση πλημμελήματος, που τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος, το κατώτερο όριο της ποινής αυξάνεται στους έξι (6) μήνες και το ανώτερο όριο αυτής στα δύο (2) έτη. Στις λοιπές περιπτώσεις πλημμελημάτων το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά ένα (1) έτος.
β) Στην περίπτωση κακουργήματος, που το προβλεπόμενο πλαίσιο ποινής ορίζεται σε πέντε (5) έως δέκα (10) έτη, το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά δύο (2) έτη. Στις λοιπές περιπτώσεις κακουργημάτων το κατώτερο όριο ποινής αυξάνεται κατά τρία (3) έτη.
γ) Στην περίπτωση εγκλήματος, που τιμωρείται με χρηματική ποινή, το κατώτερο όριο αυτής διπλασιάζεται.
Σε περίπτωση μετατροπής της ποινής φυλακίσεωςς που έχει επιβληθεί κατά τα παραπάνω, το ποσό της μετατροπής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το διπλάσιο του κατωτάτου ορίου του προβλεπομένου ποσού μετατροπής.»

νόμος 4356/2015
Δηλαδὴ οἱ μουσουλμάνοι ἐκλαμβάνονται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ὡς ἄνθρωποι ἀνωτέρας ἀξίας, ἤ, ἀντίθετα, οἱ Ἕλληνες ὡς ὑπάνθρωποι.

Ἐννοεῖται ὅτι πρόκειται γιὰ νόμο προδήλως ἀντισυνταγματικό, ἀφοῦ καταλύει τὴν ἀρχὴ τῆς ἰσονομίας.

ἐπεξεργασία κειμένου Φιλονόη
εἰκόνα