Νέες τεχνικές χειραγωγήσεως κοινής γνωμης


Νέες τεχνικές χειραγωγήσεως κοινής γνωμηςΝέες τεχνικές χειραγωγήσεως κοινής γνωμης
Πηγή:

offtherecord via thedailysheeple
Astroturf and manipulation of media messages | Sharyl Attkisson | TEDxUniversityofNevada
Μετάφρασις
Παπανικολάου Σωτήρης
Ἡ μετάφρασις τοῦ ἄρθρου δὲν εἶναι καὶ ἡ καλλιτέρα δυνατή, ἀλλὰ μίαν ἰδέα μποροῦμε νὰ πάρουμε…
Κρατῶ ἐπίσης ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴνδημοσιογράφο στὸ video, ἀφοῦ τὸ ἴδιο τὸ ἄρθρο ἀναφέρει ὅτι τὸ CBS εἶναι μέσα στὸ παιχνίδι, τὸ ὁποῖο περιγράφει…

«Astroturf»: Δημοσιογράφος ἀποκαλύπτει τὶς νέες τεχνικὲς χειραγωγήσεως τῆς κοινῆς γνώμης (video)
μὲ προσθῆκες ἀπὸ τὸ Off The Record
H πραγματικότης μας κατασκευάζεται προσεκτικὰ ἀπὸ ἰσχυρὲς πηγὲς ἑταιρικοῦ, πολιτικοῦ καὶ εἰδικοῦ ἐνδιαφέροντος, ὥστε νὰ ἐπηρεάσῃ κρυφὰ τὴν κοινὴ γνώμη. Κραυγαλέα ψέμματα συχνὰ βγαίνουν τηλεοπτικὰ σχετικὰ μὲ τὴν τρομοκρατία, τὰ τρόφιμα, τὸν πόλεμο, τὴν ὑγεία, κλπ. Διαμορφώνονται νὰ ἐπηρεάσουν τὴν κοινὴ γνώμη καὶ νὰ προγραμματίσουν τοὺς θεατὲς νὰ ἀποδεχθοῦν αὐτὸ ποὺ ἔχει γίνει καταστροφικὲς κοινωνικὲς νόρμες.

Ἡ πρακτικὴ τοῦ χειρισμοῦ καὶ ἐλέγχου τῆς κοινῆς γνώμης μὲ παραμορφωμένα μηνύματα μέσων ἐνημερώσεως ἔχει γίνει τόσο κοινή, ποὺ ὑπάρχει μία ὁλόκληρη βιομηχανία ποὺ σχηματίζεται γύρω ἀπὸ αὐτό. Ὁλόκληρος ὁ ῥόλος αὐτῆς τῆς βιομηχανίας πλύσεως ἐγκεφάλου εἶναι νὰ καταλάβῃ πῶς νὰ στροβιλίζῃ πληροφορίες σὲ δημοσιογράφους, παρόμοια μὲ τὰ λόμπυ τῆς κυβερνήσεως. Οὐδέποετ εἶναι ἰδιαίτερα σαφὲς ἀκριβῶς τὸ πόση ἀλήθεια λαμβάνουν οἱ δημοσιογράφοι, διότι ἡ βιομηχανία εἰδήσεων ἔχει ἐφησυχασθῆ. Τὰ μηνύματα ποὺ παρουσιάζει διαμορφώνονται ἀπὸ ἑταιρικὲς δυνάμεις, ποὺ συχνὰ ξοδεύουν ἑκατομμύρια γιὰ διαφήμιση.

Ἕξι ὅμιλοι, ποὺ τρέχουν τὴν διαφήμιση στὶς ΗΠΑ, κατέχουν τὸ 90% τῶν μέσων ἐνημερώσεως: ἡ General Electric (GE), ἡ News-Corp, ἡ Disney, ἡ Viacom, ἡ Time Warner, καὶ τὸ CBS. Ὡστόσο, αὐτὲς οἱ ἐπιχειρήσεις λειτουργοῦν ὑπὸ πολλὲς διαφορετικὲς μάρκες, ὅπως τὸ FOX, ABC, CNN, Comcast, ἡ Wall Street Journal, κλπ.

Ὁ εἰδικὸς μαζικὴς πλύσεως ἐγκεφάλου L.Wolfe ἔχει σημειώσει:

«Ὅπως ἔδειξαν οἱ ἐρευνητὲς τοῦ Tavistock, ἦταν σημαντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ θύματα τῆς μαζικῆς πλύσεως ἐγκεφάλου δὲν πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι τὸ περιβάλλον τοὺς ἦταν ἐλεγχόμενο. Πρέπει λοιπὸν νὰ ὑπάρχῃ ἕνας τεράστιος ἀριθμὸς πηγῶν πληροφορήσεως, τῶν ὁποίων τὰ μηνύματα μπορεῖ να ποικίλουν ἐλαφρῶς, ἔτσι ὥστε νὰ καλύψουν τὴν αἴσθηση τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐλέγχου.»

Νέες τακτικὲς πλύσεως ἐγκεφάλου ποὺ ὀνομάζονται «Astroturf»

Μὲ τὰ ἐναλλακτικὰ μέσα ἐνημερώσεως σὲ ἄνοδο, ἡ μηχανὴ προπαγάνδας συνεχίζει νὰ ἐπεκτείνεται.

Παρακάτω εἶναι ἕνα video τῆς Sharyl Attkisson, ἐρευνητικῆς δημοσιογράφου μὲ τὸ CBS, στὸ ὁποῖο ἐξηγεῖ πῶς τὸ «astroturf» ἢ ψεύτικα κινήματα, χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ διακινοῦν πληροφορίες, ὄχι μόνον γιὰ νὰ ἐπηρεάσουν τοὺς δημοσιογράφους, ἀλλὰ νὰ ἐπηρεάσουν τὴν κοινὴ γνώμη.

Ὅπως ἐξηγεῖ ἡ Sharyl Attkisson:

«Τὸ Astroturf εἶναι μία διαστροφὴ κινημάτων. Τὸ Astroturf εἶναι ὅταν πολιτικά, ἑταιρικὰ ἢ ἄλλα εἰδικὰ συμφέροντα μεταμφιέζονται καὶ δημοσιεύουν ἱστοσελίδες, ξεκινοῦν λογαριασμοὺς στὸ Facebook καὶ τὸ Twitter, δημοσιεύουν διαφημίσεις, ἐπιστολὲς πρὸς τὴν σύνταξη, ἢ ἑπλᾶ ὑποβάλλουν σχόλια στὸ διαδίκτυο, γιὰ νὰ προσπαθήσουν νὰ σᾶς ξεγελάσουν ὅτι (τάχα) ἐκφράζεται ἔνα ἀνεξάρτητο ἢ λαϊκὸ κίνημα».

Ἐδῶ εἶναι μία περίληψις τῶν τακτικῶν astroturf ποὺ ἀναφέρει ἡ Sharyl Attkisson.
Μόλις ἐνημερωθεῖτε γιὰ αὐτές, θὰ παρατηρήσετε πόσο δημοφιλεῖς ἔχουν γίνει:

  • Δημιουργία σελίδων στὸ Wikipedia, παρακολουθούμενες ἀπὸ ἐταιρεῖες.
  • Δημιουργία παρουσίας στὰ social media, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμὼν σὲ Facebook καὶ Twitter, ποὺ τὰ χειρίζονται πληρωμένοι ἐπαγγελματίες.
  • Κρυφὴ χρηματοδότησις μὴ κερδοσκοπικῶν ὀργανισμῶν γιὰ νὰ δημιουργήσουν ὑποστήριξη τρίτων καὶ παρουσία στὸ διαδίκτυο.
  • Βελτιστοποίησις τῶν μηχανῶν ἀναζητήσεως σὲ μπλὸγκ καὶ ἱστοσελίδες τρίτων, ποὺ ὑποστηρίζουν μίαν συγκεκριμένη ἀτζέντα.
  • Χρηματοδότησις βιομηχανικῆς ἐρεύνης ποὺ δολίως παρουσιάζεται ὡς ἀνεξάρτητη γνώμη.
  • Χρηματοδότησις ἐμπειρογνωμόνων ποὺ ἐργάζονται σὲ ἄσχετα ἔργα, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα δημιουργοῦν πληρωμένους συμβούλους.

Ἡ Sharyl Attkisson ἀναφέρει προσωπικὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἔρευνά της, ἀλλὰ καὶ τὸ ἑξῆς ὑποθετικὸ παράδειγμα ἐὰν π.χ. κάνατε μίαν ἔρευνα γιὰ ἕνα φάρμακο γιὰ τὴν χοληστερίνη:

«Ἡ Wikipedia ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἰατρικὲς ἔρευνες κατὰ 90% κάθε φορά. Ἂς ἐπιστρέψουμε λοιπὸν στὴν ἔρευνα ποὺ κάνατε γιὰ τὴν χοληστερίνη. Προκύπτει τελικὰ ὅτι οἱ λογαριασμοὶ στὸ Facebook καὶ τὸ twitter, ποὺ ἦσαν τόσο θετικοὶ (γιὰ τὸ φάρμακο) ἦσαν στὴν πραγματικότητα ἀπὸ ἐπαγγελματίες ποὺ προσέλαβε ἡ φαρμακοβιομηχανία γιὰ νὰ προωθήσῃ τὸ φάρμακο. Ἡ σελὶς τῆς Wikipedia παρακολουθεῖτον ἀπὸ ἕναν ἐπιτηρητὴ τῆς ἀτζέντας, ἐπίσης πληρωμένο ἀπὸ τὴν φαρμακοβιομηχανία, ἡ ὁποία κανόνισε ἐπίσης νὰ βελτιώσῃ τὰ ἀποτελέσματα τῶν μηχανῶν ἀναζητήσεως, ὁπότε δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι πέσατε ἐπάνω στὸν μὴ κερδοσκοπικὸ ὀργανισμὸ ποὺ ἔκανε ὄλες αὐτὲς τὶς θετικὲς ἀναφορές, ὁ ὁποῖος φυσικὰ κρυφὰ χρηματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν φαρμακοβιομηχανία. Ἡ φαρμακοβιομηχανία χρησιμοποιεῖ ἐπίσης αὐτὴν τὴν θετικὴ μελέτη καὶ τὴν δύναμη τοῦ χειρισμοῦ πρὸς ὁποιανδήποτε ἀναφορὰ ὅτι ὁ καρκίνος εἶναι πιθανὴ παρενέργεια (τοῦ φαρμάκου).

Ἐπίσης κάθε γιατρός, ποὺ δημόσια ἀπεκάλεσε τὴν παρενέργεια τοῦ καρκίνου ὡς «μῦθο» ἢ γελοιοποίησε τοὺς κριτικοὺς ὡς τρελλοὺς καὶ παρανοϊκοὺς ἢ ὑπηρέτησε στὴν ἐπιτροπὴ τῆς κυβερνήσεως ποὺ ἐνέκρινε τὸ φάρμακο, κάθε ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς γιατροὺς εἶναι στὴν πραγματικότητα πληρωμένος σύμβουλος τῆς φαρμακοβιομηχανίας. Ὄσο γιὰ τὸν δικό σας γιατρό, ἡ ἰατρικὴ διάλεξις ποὺ παρηκολούθησε, μὲ ὄλες αὐτὲς τὶς θετικὲς ἐκτιμήσεις γιὰ τὸ φάρμακο ἦταν στὴν πραγματικότητα χρηματοδοτούμενες ἀπὸ τὴν φαρμακοβιομηχανία.

Καὶ ὅταν οἱ εἰδήσεις εἶπαν γιὰ αὐτὴν τὴν θετικὴ μελέτη δὲν ἀνεφέρθησαν σὲ κάτι ἐπὶ πλέον.»

Αὐτὲς οἱ μέθοδοι χρησιμοποιοῦνται γιὰ νὰ δόσουν στοὺς ἀνθρώπους τὴν ἐντύπωση ὅτι ὑπάρχει εὐρεῖα ὑποστήριξις γιὰ μίαν ἀτζέντα, ὅταν στὴν πραγματικότητα, δὲν ὑπάρχει τέτοια ἀτζέντα. Οἱ astroturf τακτικὲς χρησιμοποιοῦνται ἐπίσης γιὰ νὰ δυσφημίσουν ἢ νὰ ἐπικρίνουν ἐκείνους ποὺ διαφωνοῦν μὲ ὁρισμένες ἀτζέντες, χρησιμοποιώντας στερεότυπα ὀνόματα, ὅπως «συνωμοσιολόγος» ἢ «κομπογιαννίτης» καὶ γιὰ νὰ κάνουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ στραφοῦν μακρυὰ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἀποδεχθοῦν τὰ ψέμματα ἀντὶ αὐτῆς.

Πῶς μπορεῖτε νά ξεχωρίσετε τήν ἀλήθεια ἀπό τό ψέμμα; Η Sharyl Attkisson τελειώνει τὴν ὁμιλία της μὲ μερικὲς ἰδέες γιὰ τὸ πῶς νὰ ἐντοπίσετε σημάδια προπαγάνδας καὶ τοῦ astroturf:

«Τὰ πρῶτα σημάδια τακτικῶν astroturf περιλαμβάνουν τὴν χρήση ἐμπρηστικῆς γλώσσης, ὅπως «μανιακός», «τρελλός», «ψέμματα», «παρανοϊκό», «ψεύτικο», «συνωμοσία».
Οἱ χειριστὲς τοῦ astroturf συχνὰ ἰσχυρίζονται ὅτι ἀπομυθοποιοῦν μύθους, ποὺ ὅμως δὲν ὑπάρχουν ὡς μῦθοι. Οἱ ἄνθρωποι ἀκοῦν ὅτι κάτι εἶναι μῦθος, ἴσως τὸ βροῦν καὶ στὸ Snopes (ἰστοσελίδα ἀπομυθοποιήσεως εἰδήσεων) καὶ ἀμέσως σκέπτονται ὅτι εἶναι πολὺ ἔξυπνοι γιὰ νὰ τὸ πιστεύσουν. Ἂν ὅμως ὅλη ἡ ἱστορία μέ τόν μῦθο εἶναι ἡ ἴδια μῦθος καί ἐσεῖςς τό πιστεύσατε;

Νὰ προσὲχετε ὅταν συμφέροντα ἐπιτίθενται σὲ ἔνα θέμα, κάνοντάς τὸ ἀμφιλεγόμενο ἢ ἐπιτίθενται σὲ ἀνθρώπους, προσωπικότητες καὶ ὀργανισμούς, ποὺ περιβάλλουν τὸ θέμα παρὰ τὸ φέρνουν στὴν ἐπιφάνεια. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ εἶναι astroturf. Κι ἐπάνω ἀπ’ ὅλα, τὸ astroturf τείνει νὰ ἀποθέτῃ ὅλον τὸν δημόσιο σκεπτικισμό του γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἐκθέτουν τὶς ἀδικίες παρὰ γιὰ αὐτοὺς ποὺ κάνοῦν τὶς ἀδικίες. Μὲ ἄλλα λόγια ἀντὶ νὰ ἀμφισβητοῦν τὴν ἐξουσία, ἀμφισβητοῦν αὐτοὺς ποὺ ἀμφισβητοῦν τὴν ἐξουσία».

Μὴν χάσετε αὐτὸ τὸ 10λεπτο video. Ἐκθέτει τὶς κρυμμένες τεχνικὲς αὐτῶν ποὺ χειραγωγοὺν τὸν Νοῦ γιὰ νὰ καταστείλουν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ δημιουργήσουν μίαν ἐντελῶς πλασματικὴ πραγματικότητα.