ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Ή ΟΧΙ;


ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Ή ΟΧΙ;

ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Ή ΟΧΙ;

ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Ή ΟΧΙ;

Τὸ θέμα τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ, ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ, πάντα συμφώνως μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα, εἶναι κάτι ποὺ χρήζει σοβαρῶν διερευνήσεων.
Αὐτὸ ὅμως γιὰ τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἀναρωτηθοῦμε εἶναι τὸ ποιὸς εἶναι ὁ βαθμὸς τῆς ἀπειλῆς, πόσο ἄμεσος εἶναι καὶ μὲ ποιὰ κριτήρια θὰ γίνη ὁ ὅποιος ἀποπληθυσμός.

Ἐὰν ξεκινήσουμε ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς πληροφορίας ὅμως, δῆλα δὴ ἀπὸ τὸ ποιὸς ξεκινᾶ νὰ ἀναπαραγάγῃ τὴν πληροφορία, θὰ διαπιστώσουμε κάποιες …συγκλίσεις ἀπόψεων, ἀπὸ τὰ γνωστὰ κέντρα ἐλέγχου τοῦ πλανήτου, ἀλλὰ καὶ τῶν …οὐρῶν τους.

Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσῃ δὲν εἶναι τὸ ἐὰν εἴμαστε πολλοὶ ἀλλὰ τὸ ποιὸς λέει πὼς εἴμαστε πολλοί. Διότι ἀπὸ τὸ πῶς διαδίδεται μία πληροφορία ἀντιλαμβανόμεθα τὸ ἐὰν πίσω της κρύβῃ, ἤ ὄχι, προπαγάνδα.
Μὰ ἐὰν μία πληροφορία βασίζεται στὴν προπαγάνδα, τότε κάτι δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἀληθές.
Διότι ὁ τρόπος ποὺ στήνεται ἡ προπαγάνδα στοχεύει στὸ νὰ «ἐμφυτεύσῃ» στὶς σκέψεις μας αὐτὸ ποὺ ἴσως νὰ ἰσχύῃ ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ μὴν ἰσχύῃ. Ἡ προπαγάνδα δὲν ὑπάρχει διότι ἔτσι διαδίδεται μία πληροφορία ἀλλὰ διότι ἔτσι κρύβεται μία πληροφορία. Γιὰ νὰ πασχίζουν ὅμως νὰ κρύψουν μίαν πληροφορία, ἤ ἁπλῶς καὶ μόνον νὰ τὴν ἀλλοιώσουν, σημαίνει ἁπλᾶ πὼς ἤ ἡ πληροφορία εἶναι παραποιημένη ἤ ὅτι ἡ πληροφορία εἶναι …παραπληροφορία.

Τί ἔχουν ἐπιτύχει;
Μὲ ὅλους τοὺς θεμιτούς, γιὰ αὐτούς, τρόπους, ἔχουν ἐπιτύχει νὰ περάσουν τὸ …μήνυμα, χρησιμοποιῶντα τὴν προπαγάνδα τους. Ναί, εἴμαστε πολλοί!!! Εἴμαστε πάρα πολλοί. Τὸ μάθαμε… Ἄρα πρέπει νὰ μειωθοῦμε…
Κι ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ δύσκολα. Εἴμαστε πράγματι πολλοί; Θά γίνουμε πολλοί; Τί θά συμβῇ ἐάν γίνουμε περισσότεροι;
Πρέπει νά λιγοστεύσουμε; Κατά τί ποσοστόν πρέπει νά λιγοστεύσουμε; Πώς θά λιγοστεύσουμε;
Κι ἔτσι, μὲ αὐτοὺς ἤ μὲ τοὺς ἄλλους τρόπους, ΟΛΟΙ μας ἔχουμε ἀποδεχθεῖ ὡς ἀναγκαιότητα τὸν ἀποπληθυσμό. (Ἡ παραπάνω εἰκόνα προέρχεται ἀπὸ σχολικὸ βιβλίο!!! Ἀπὸ παιδιὰ μᾶς προετοιμάζουν γιὰ νὰ δεχθοῦμε πὼς ναί, πρέπει κάποιοι ἀπὸ ἐμᾶς νὰ …κατεβοῦμε ἀπὸ τὸ …σκάφος γῆ!!! Θὰ …βουλιάξη!!!)

Δουλεύει λοιπὸν ἡ προπαγάνδα… Δουλεύει καλά…
Κι ἐμεῖς τὴν πήραμε τὴν πληροφορία. Ἐλάχιστοι ἀντιδροῦν… Ἐλάχιστοι διαμαρτύρονται…
Κι ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ οἱ λαμβάνοντες αὐτὴν τὴν πληροφορία, τὴν ἐκτιμοῦν ὡς …πραγματικότητά τους, τότε περάσαμε στὸ ἐπόμενον στάδιον, ποὺ ἡ προπαγάνδα μεταλλάσσεται σὲ …πραγματικότητα.

Καί πῶς νά ἀποδείξουμε πώς ἰσχύῃ τό ἕνα ἤ τό ἄλλο, ὅταν κάθε πραγματική πληροφορία κρύβεται ἤ καταστρέφεται; Καί ποῦ νά βασίσουμε τά συμπεράσματά μας; Τὸ μόνον ποὺ παρατηροῦμε, καὶ γιὰ τὸ ὁποῖον εἴμαστε ἀπολύτως βέβαιοι, εἶναι πὼς ἡ ἀναπαραγωγὴ τῆς «μόδας» τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ ἀναπαράγεται τακτικά, ἀπὸ τὰ γνωστὰ κέντρα ποὺ μᾶς παρουσιάζουν τὰ μνημόνια ὡς …εὐλογία καὶ τὴν δουλοποίησίν μας ὡς …ἀνάγκη.
Καὶ εὐτυχῶς δὲν ὑπάρχει «ἀποδεκτόν» μέσον ἐνημερώσεως, Πανεπιστήμιον, ὀργανισμὸς ὑγείας, κράτος, ὀργανισμός, ἤ ἀκόμη καὶ …τραπεζικὲς ὑπηρεσίες, ποὺ νὰ μὴν μᾶς προπαγανδίζουν μὲ ὅλα τὰ μέσα καὶ τοὺς τρόπους τὸ πόσο πολλοὶ γίναμε.

Μὰ ἐὰν γίναμε πολλοὶ τότε πρέπει νὰ μᾶς ποῦν καὶ τὸ πόσοι ἔπρεπε νὰ εἴμαστε. Δὲν μᾶς ἐνημερώνουν ὅμως ἔως ἐκεῖ. Μᾶς ἐνημερώνουν ὅμως γιὰ τὸ ὅ,τι κάθε τους πράξις ἤ ἀπόφασις ποὺ μεθοδεύει τὸν ἀποπληθυσμὸ εἶναι θεμιτή, ἐφ΄ ὅσον σὰν ἀνθρωπότης ἔχουμε κατὰ πολὺ ὑπερβεῖ αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε σὲ ἀριθμούς, γιὰ νὰ διατηροῦμε τὴν ἰσοῤῥοπία.

Γιὰ τοὺς περισσοτέρους λοιπὸν κρατοῦντες στὸν πλανήτη εἶναι πρωταρχικὸ ζήτημα. Καὶ δὲν εἶναι τωρινὴ ἀπόφασις ἀλλὰ ἀρκετὰ παλαιά.

Βέβαια εἴπαμε…
Δὲν μᾶς ἐνημερώνουν σωστά, ἀναφορικῶς μὲ τὸ πόσοι πράγματι εἴμαστε σήμερα…
Γιὰ παράδειγμα δὲν …ἀφαιροῦν τοὺς θανάτους, στὶς προσθαφαιρέσεις τους, ὅταν μᾶς πληροφοροῦν γιὰ τὸ πόσο πολλοὶ γίναμε καὶ γιὰ τὸ πόσοι πρέπει νὰ …«ἀποχωρήσουν», γιὰ νὰ ἐπαναφέρουμε τὶς ὅποιες ὁμαλὲς λειτουργίες.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅμως καθημερινῶς πλέον κάπου θὰ ἀκούσουμε, κάτι θὰ δοῦμε, κάτι θὰ διαβάσουμε γιὰ τοὺς κινδύνους τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ.

Καὶ παραμένει τὸ ἐρώτημα.
Εἴμαστε πράγματι πολλοί;
Ἴσως καὶ νὰ εἴμαστε, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ μὴν εἴμαστε. Πολλὲς ἔρευνες ἀπαντοῦν στὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ ἐὰν μπορῇ ὁ πλανήτης νὰ μᾶς συντηρήσῃ, ἤ ὄχι. Δὲν εἶναι τὸ θέμα μας αὐτό. Τὸ θέμα μας εἶναι στὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὸν ἀποπληθυσμό.
Κι αὐτὰ τὰ μέσα εἶναι ἀνήθικα κι ἐπίπονα.
Ἀνήθικα γιὰ αὐτούς, ἐπίπονα γιὰ ἐμᾶς.
Οἱ καρκίνοι, οἱ ἐπιδημίες, οἱ …«νέες ἀσθένειες», οἱ γενοκτονίες, οἱ πόλεμοι, τὰ ἐμβόλια καὶ τελικῶς ἡ ἀκύρωσις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἶναι γεγονός. Καὶ δὲν πέφτουν ὡς …βροχὴ ἀπὸ τὴν Σελήνη ὅλες αὐτὲς οἱ συμφορές. Εἶναι δημιούργημα, πολὺ καλὰ μεθοδευμένο, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ὀργανώνουν τὴν παγκόσμια γενοκτονία. Τὸ σχεδίασαν, τὸ ἔχουν θέσει σὲ λειτουργία καὶ θὰ τὸ ἐπιτύχουν.

Ἐν ὁλίγοις εἴμαστε ὅλοι, κατ’ αὐτούς, ὑποψήφιοι νεκροί.
Χρειάζονται ἐλάχιστες πιστὲς μαϊμοῦδες, γιὰ νὰ αἰσθάνονται πὼς διατηροῦν τὰ προνόμια τῆς ἐξουσίας καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι… Τέλος.
Μά θά τά καταφέρουν; Ἤ μήπως ὄχι;
Διότι τώρα τελευταία βλέπω πολλὰ …«περίεργα» νὰ συμβαίνουν στὸν πλανήτη. Κι ὁ πλανήτης δὲν εἶναι ἰδιοκτησία αὐτῶν ποὺ ἀσκοῦν ἐξουσίες ἰδιοκτητῶν.
Τί λέτε ἐσεῖς;

Φιλονόη