Ἡ σημαία τοῦ ISIS ΔΕΝ εἶναι ἡ σημαία τῆς Συρίας!!!


Ἡ σημαία τοῦ ISIS ΔΕΝ εἶναι ἡ σημαία τῆς Συρίας!!!

Τὸ νὰ θεωρῇς τὸν Ἄσαντ κακό, ἐπεὶ δὴ ἔτσι θέλει τὸ Ἰσραήλ, τὸ …ἀντιλαμβάνομαι.
Δοῦλος, ξεφτίλας καὶ προσκυνημένος γεννήθηκες. Τί ἄλλο θά μποροῦσες νά κάνῃς;
Τά ἴδια δέν ἔκανες καί μέ τόν Καντάφυ; Κι ἐκεῖ δέν γελοιοποίησες ἀκόμη καί τίς συμμαχίες πού, ἐσύ, ὅταν τὰ «τσίμπαγες» ὑπέγραφες;

Τὸ νὰ μοῦ παριουσιάζῃς ὅμως ὡς σημαία τῆς Συρίας τὸ δημιούργημα τῶν πρακτόρων τοῦ Soros, ὅταν πλέον σὲ ἔχω μάθει καὶ ἀντιλαμβάνομαι τὸ εἶδος τῆς προπαγάνδας σου, καταντᾶ δική σου αὐτογελοιοποίησις. Πόσο πιά πιστεύεις πώς ἐξαπλώνεται καί ἐπικρατεῖ ἡ παραπληροφόρησίς σου;

Δὲν λέει… Σιγὰ σιγὰ ξυπνοῦν καὶ οἱ …πέτρες πλέον.

Νέες …«δράσεις» προπαγάνδας λοιπόν.
Κράτος, ΜΚΟ, τσοντοκάναλα σὲ ἀγαστὴ συνεργασία, μαζὺ μὲ τὸ ΝΑΤΟ, τὴν «Ἡνωμένη Εὐρώπη τῶν τραπεζιτῶν καὶ τῶν τοκογλύφων» ἐπιβάλλουν, ἐπισήμως, τὴν σημαία τοῦ ISIS, ἀκυρώνοντας τὴν σημαία τῆς Συρίας. Ἐν ὁλίγοις μᾶς βεβαιώνουν πὼς ναί, αὐτοὶ τὴν ἔλαβαν τὴν ἀπόφασιν. Συρία τέλος.

Αὐτὴν λοιπὸν τὴν εἰκόνα παρουσιάζουν τὰ τσοντοκάναλα, εὐλογούμενα ἀπὸ τοὺς τραπεζῖτες καὶ κρύβοντας τοὺς παρανοϊκοὺς ἀποκεφαλιστές…
Αὐτὴν τὴν εἰκόνα προωθοῦν, γιὰ νὰ …πείσουν μερικοὺς ἀνεγκεφάλους κι ὄχι γιὰ νὰ στηρίξουν τοὺς ὅποίους (πραγματικοὺς πρόσφυγες) καὶ φυσικὰ μὲ στόχο νὰ καταστρέψουν τὴν Συρία.
Ἡ πραγματικὴ σημαία τῆς Συρίας εἶναι ὅμως αὐτή:


Ἂς τοὺς τὴν ὑπενθυμήζουμε μὲ κάθε εὐκαιρία!!!

Ἀλλοιώνουν τὴν πραγματικότητα πολὺ συνειδητά, ὅπως ξέρουν, ὡς ἐπαγγελματίες πράκτορες νὰ κάνουν. Ἄλλως τὲ ἔτσι ἀκριβῶς ἔπραξαν καὶ γιὰ τὴν Σερβία καὶ γιὰ τὴν Λιβύη καὶ γιὰ τὴν Οὐκρανία…
Τί θά τούς ἐμποδίση νά τό ἐπαναλάβουν ἀμέτρητες φορές, ἐφ΄ ὅσον ἐμεῖς δέν ἀντιδρᾶμε;
Κι ἀκόμη ἐμεῖς τούς παρακολουθοῦμε;
Κι ἀκόμη δέν πετάξαμε τίς τηλεοράσεις ΤΟΥΣ στά σκουπίδια;

Σκεφθεῖτε το Ἕλληνες.
Ὅσα δὲν θέλουμε νὰ μᾶς κάνουν ἂς μὴν τὰ κάνουμε κι ἐμεῖς σὲ ἄλλους.
Ἐὰν τώρα εἶναι ἡ Συρία αὔριο θὰ εἴμαστε ἐμεῖς… Καὶ τότε, ὅπως τώρα, κάποια ἄλλα πρακτοράκια, σὲ ἄλλες μεριὲς τοῦ πλανήτου, θὰ παρουσιάζουν ὡς «ἑλληνικὰ σύμβολα» τὰ σύμβολα τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ, τῶν πρακτόρων τῆς «ἀνεξαρτήτου Κρήτης» καὶ τῆς «σλαυικῆς Μακεδονίας».
Σκεφθεῖτε καὶ ἂς συμπράξουμε ὅλοι μας γιὰ νὰ ἀποτρέψουμε, νὰ μειώσουμε ἤ, ἀκόμη καὶ νὰ ἀκυρώσουμε τὴν προπαγάνδα τους. Ὅσο περισσότερο μιλᾶμε, τόσο λιγότερο μποροῦν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν τὶς ἀπόψεις τους.
(Ἀπόψεις ποὺ δὲν εἶναι δικές τους ἀλλὰ ἀποτέλεσμα ὑψηλῆς χρηματοδοτήσεως!!!)
Ἔχουμε πολὺ μεγαλυτέραν δύναμιν ἀπὸ αὐτὴν ποὺ φανταζόμεθα!!!

Φιλονόη