Γυναίκες και σκουπίδια!!!


Γυναίκες και σκουπίδια

Γυναίκες και σκουπίδια

Γυναίκες και σκουπίδια

Ἀφορμὴ γιὰ τὸ σημερινό μου σημείωμα ἐστάθη μία σύνθεσις τοῦ φίλουἈλεξίου Ῥαφαηλίδου, σχετικῶς μὲ τὶς …φεμινίστριες.
Ξέρετε… ἐκεῖνες ποὺ ἔχουν ἐν τελῶς χάσει τὴν αἴσθησιν τοῦ ὡραίου, τοῦ ἀνθρωπίνου καὶ τοῦ λογικοῦ…

Ἐκεῖνες ποὺ στὸν βωμὸ τῆς …ἀνεξαρτησίας τους, περιφρονοῦν τοὺς κανόνες καὶ τοὺς Νόμους τῆς Φύσεως.
Τοὺς Νόμους ποὺ ὁρίζουν τὸ θηλυκὸ ὡς θηλυκὸ καὶ τὸ ἀρσενικὸ ὡς ἀρσενικό.

Ἀλλὰ ἐπεὶ δὴ κάποιοι θὰ γελοῦν εἰρωνικά, ἄς μὴν βιαζόμαστε.
Ἡ κάτω ἀριστερὰ εἰκόνα δὲν ἀφορᾶ στὰ ἀμερικανὰ μόνον, ἀλλὰ σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη.
Εἰκόνες σὰν κι αὐτήν:

εἶναι συνήθεις στόν κόσμο μας καὶ ἀποδεικνύουν πὼς ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ ἡ αὐτογνωσία ἔχουν πρὸ πολλοῦ λάβει τὴν ἄγουσα ἀπὸ τὸν κόσμο μας…

Δὲν εἶμαι φεμινίστρια. Δὲν μοῦ ἀρέσουν τὰ κινήματα ποὺ διασποῦν καὶ καταστρέφουν τὴν συνοχὴ τῶν κοινωνιῶν. Δὲν ἀντέχω τοὺς ἠλιθίους ποὺ μιμοῦνται κάθε τι ξενόφερτον, μὲ τὴν πεποίθησιν πὼς ξεχωρίζουν ἀπὸ τὴν μάζα, ἐνᾦ στὴν πραγματικότητα λειτουργοῦν ὡς Κερκόπορτες.

Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ πιστεύω ἐγὼ κι ὄχι τὸ σύνολον τοῦ θηλυκοῦ πληθυσμοῦ γύρω μας….

Καὶ φθάνουμε στὴν σύνθεσιν τοῦ Ἀλεξίου, ποὺ μᾶς ἀπαντᾶ σὲ πολλοὺς προβληματισμούς, ἀποσαφηνίζοντας τὸν ῥόλο ποὺ ἐπιβάλλει, σὲ γυναῖκες κι ἄνδρες, ἡ Ἀνάγκη.
Ἀστεῖον στὶς ἡμέρες ποὺ διανύουμε, ἀλλὰ σαφές.

Ἡ Λιβύη (ναί, κι αὐτή!!!), καθὼς καὶ ἡ Σερβία παλαιότερα, ὅπως καὶ ἡ Οὐκρανία στὶς ἡμέρες μας, μαζὺ μὲ τὴν Συρία, ἔνοιωσαν στὸ πετσί τους τὶς εἰσβολὲς τῶν μισθοφόρων τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων. Ἤ θὰ ἐπεβίωναν ἤ θὰ τελείωναν.
Ἡ μόνη περίπτωσις τῆς ἐπιβιώσεως ἀπαιτοῦσε τὴν συμμετοχὴ καὶ τῶν γυναικῶν σὲ πολέμους ποὺ ἐπεβλήθησαν, γιὰ τὴν κατανάλωσιν ὅπλων.
Κι αὐτὸ ἀκριβῶς συνέβη καὶ συμβαίνει.

Ἐδῶ, εἰς τὰς «πεπολιτισμένας Εὐρώπας» ὅμως ἐμεῖς οἱ γυναῖκες ἀναλωνόμεθα σὲ πράξεις …«ἐρωτικῆς ἱκανοποιήσεως» καὶ μόνον. Ἡ ἡδονή, ποὺ διαρκῶς εὐτελίζεται, ὡς μέσον ἀπολαύσεως τῆς ζωῆς, κατήντησε κάτι ἀγοραῖον μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἀξιοπρέπεια.
Καὶ κανονικά, ὑπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες, ὅλος ὁ πληθυσμὸς τῆς Εὐρώπης ἔχει λίγον χρόνο πρὸ τοῦ ἀπολύτου ἀφανισμοῦ του, ἐφ΄ ὅσον μόνον αὐτοκτονικὲς χαρακτηρίζονται αὐτὲς οἱ συμπεριφορές.
Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἔτσι.

Πράγματι ὡς κοινωνίες τελειώνουμε.
Πράγματι τὸ νέον ἀνθρώπινον εἶδος σὲ λίγο θὰ ἐπικρατήση, κατὰ πῶς τὰ σχεδιάζουν
Πράγματι ὅλοι οἱ ἐγκέφαλοι τοῦ πλανήτου πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν μᾶς ὁδηγοῦν.
Μὰ ἀκόμη καὶ τὴν ὑστάτη στιγμή, ἐκείνην τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν τὸ περιμένουν, θὰ ἐπικρατήση ἡ Ἀνάγκη τῆς Ἐπιβιώσεως καὶ θὰ μετατρέψη, ξανά, σὲ λέαινες, γυναῖκες ποὺ ἔως τώρα λειτουργοῦν ὡς …λαγουδάκια.

Ἔχουμε Πόλεμο.
Ὁ Πόλεμος γίνεται συνειδητὸς μόνον ὅταν ἀπειλεῖσαι.
Ἐμεῖς, ἀκόμη, λόγῳ προπαγάνδας, δὲν ἔχουμε αἰσθανθεῖ τὴν ἀπειλή. Ὅταν θὰ τὴν αἰσθανθοῦμε σίγουρα γιὰ κάποιες θὰ εἶναι πολὺ ἀργά, μὰ γιὰ κάποιες ἄλλες θὰ εἶναι καὶ ἡ ἀφορμὴ νὰ πατήσουν στὰ πόδια τους καὶ νὰ ἀνατρέψουν τὴν Μοίρα ποὺ ἄλλοι τοὺς ἐπέβαλαν.
Κι αὐτὸ δὲν εἶναι εὐχὴ ἀλλὰ λογικὸ συμπέρασμα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν γνῶσιν τῶν Νόμων τῆς Φύσεως, τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τῆς Ἀνάγκης Ἐπιβιώσεως, ποὺ ὅταν τίθεται, ὅλες οἱ λοβοτομὲς χάνονται καὶ οἱ ἐμβολιασμοὶ ἀκυρώνονται.
Ἔως τότε ἄς ἀπολαύσουμε τὴν σαχλαμάρα μας καὶ τὴν ἀποσύνθεσίν μας.
Τὰ σκουπίδια γνωρίζουν ἀπὸ μόνα τους τὸν δρόμο γιὰ τὴν χωματερή.
Οἱ ὑπόλοιποι ἄς μὴν ἀγωνιοῦν…
Τὰ πάντα ἔχουν πάρει τὸν σωστό τους δρόμο…
Σὲ λίγο καιρό, στὴν τετάρτη φωτογραφία, κάτω δεξιά, θὰ δοῦμε Ἑλληνίδες, πραγματικὲς φεμινίστριες.
Οἱ μαϊμοῦδες θὰ ψοφήσουν.

Φιλονόη