Ισλαμικός φανατισμός και τρομοκρατία;


Ισλαμικός φανατισμός και τρομοκρατία;

Ισλαμικός φανατισμός και τρομοκρατία;
Ὅταν κάποιος ἀνατινάζεται στὸ ὄνομα μιᾶς θρησκείας, ἡ θρησκεία παύει νὰ εἶναι πρόφασις καὶ εἶναι καὶ λόγος.
Ἀπόδειξις εἶναι ἡ ἴδια ἡγ πρᾶξις τῆς αὐτοκτονίας.

Μποροῦμε ὡστόσο νά κατηγορήσουμε ὁλόκληρο τό Ἰσλάμ;
Προφανῶς αὐτὸ ἀποτελεῖ μία γενίκευση ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ (ἀλλοιῶς θὰ πρέπη νὰ καταδικάσουμε καὶ ὅλα τὰ χριστιανικὰ ῥεύματα).

islamikos-fanatismos-kai-tromokratia

Μποροῦμε ὅμως νὰ ἀποδόσουμε τὶς ἐξτρεμιστικὲς ἐνέργειες στὸ σουννιτικὸ θρησκευτικὸ κίνημα τοῦ Οὐαχαμπισμοῦ.
Ὁ Οὐαχαμπισμὸς ὡς ἕνα ὑπερσυντηριτικὸ φονταμενταλιστικὸ κίνημα πῆρε τὴν ὀνομασία τοτ ἀπὸ ἕναν κήρυκα τοῦ δεκάτου ὀγδίου αἰῶνος, τὸν Μουχάμαντ Ἴμπν Ἄμνπτ ἂλ-Οὐαχάμπ, τὸ ὁποῖο συνῆψε συμφωνία μὲ τὸν τοπικὸ ἡγέτη Μουχάμαντ μπὶν Σαοῦντ (ὁ οἶκος τῶν Σαοῦντ).
Ὁ συνασπισμὸς αὐτὸς ἀκολουθεῖ τὸ δόγμα τῆς Jihad καὶ τοῦ «ἀσπάσου τὸν Οὐαχαμπισμὸ ἢ πέθανε».

Ὡστόσο ἡ Δύσις εἶναι λίγο δύσκολο νὰ κατηγορήσῃ ἔνα θρησκευτικὸ ῥεῦμα, μὲ τὸ ὁποῖο συνεργάζεται ἄψογα, αὐτὸ τῆς ἐξτρεμιστικὴς Σαουδικῆς Ἀραβίας (καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ Ἰσλαμικοῦ κράτους).
Καὶ εἶναι δύσκολο, ὅταν ἡ πραγματικὴ δύναμις τοῦ δολλαρίου προκύπτει ἀπὸ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση του στὴν ἀγοραπωλησία πετρελαίου.
Ὁ οἶκος τῶν Σαοῦντ εἶναι πολύτιμος σύμμαχος ἐπιβολῆς τῆς νομισματικῆς ἰσχῦος τῆς αὐτοκρατορίας.

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ Μουαμὰρ Καντάφι, μαζὺ μὲ ἄλλους ἡγέτες τῆς Βορείου Ἀφρικῆς, προωθοῦσαν τὴν χρήση τοῦ «χρυσοῦ Δηναρίου» στὴν ἀνταλλαγὴ πετρελαίου, μία κίνησις ποὺ ὁδήγησε στὴν ἀραβικὴ «ἄνοιξιν» καὶ ἀνατροπὴ ὅλων τῶν καθεστώτων, ποὺ ἦσαν ἀντίθετα μὲ τὸν δεσμὸ δολλαρίου-πετρελαίου.

Ἀλέξανδρος