Υδρογονάνθρακες και Rothschild πηγαίνουν …πακέτο!!!


Υδρογονάνθρακες και Rothschild πηγαίνουν …πακέτο!!!

Υδρογονάνθρακες και Rothschild πηγαίνουν …πακέτο!!!

Σὲ κάθε γωνιὰ τοῦ πλανήτου.
Μέσα ἀπὸ δίκτυα ἑταιρειῶν, ποὺ χάνονται τὰ ἴχνη τους, ἀλλὰ παραμένουν διαρκῶς ὑπὸ τὴν αὐτὴν ἰδιοκτησία, ἂν καὶ φαινομενικῶς ἀλλάζουν οἱ τίτλοι ἰδιοκτησίας καὶ  οἱ μετοχικὲς συνθέσεις. Καὶ βλέπουμε, τὸ …ἀξιοπερίεργον φαινόμενον, κάτοχοι μετοχῶν μὲ τὸ 1% ἢ μὲ τὸ 15%, τοῦ συνολικοῦ πακέτου τῶν μετοχῶν μίας ἑταιρείας ὑδρογονανθράκων, νὰ ἔχουν δικαίωμα ψήφου στὰ διοικητικὰ συμβούλια, ἀλλὰ ἄλλοι μέτοχοι (ὅπως γιὰ παράδειγμα ὁλόκληρα κράτη) νὰ μὴν ἔχουν δικαίωμα ψήφου.
Εἶναι οἱ ἴδιοι τοκογλύφοι, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ποὺ ξεσκίζουν τὶς σάρκες τῶν λαῶν καὶ ποὺ πάντα θέτουν ἑαυτοὺς ἐκτὸς στοχεύσεως αὐτοὶ ποὺ κρατοῦν τὴν ἰσχὺ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐλέγχου τῆς ἐνεργείας, σὲ ὅλες τὶς πλευρὲς τοῦ πλανήτου.
Δὲν ὑπάρχει ἄλλως τὲ γενοκτονία στὸν πλανήτη, ποὺ νὰ συνέβη τοὺς τελευταίους αἰῶνες, καὶ ποὺ νὰ μὴν κρύβῃ πίσω της μίαν …«ἐπένδυσιν» αὐτῶν τῶν οἰκογενειῶν.
Ἀπὸ τὰ πετρέλαια τῆς Ἀρμενίας, τῆς Ῥωσσίας, τῆς Ἀφρικῆς, ἔως τὰ πετρέλαια τῆς Μεσογείου, τοῦ Ἀτλαντικοῦ καὶ τοῦ Εἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ. Ἀπὸ τὶς πλουτοπαραγωγικὲς πηγὲς τῆς Ἰαπωνίας καὶ τῆς Κίνας, ἔως τὶς πλουτοπαραγωγικὲς πηγὲς τῆς Ἀλβανίας καὶ τῆς Βουλγαρίας. Ἀπὸ τὸν χρυσὸ στὸ Μαλί, ἔως τὰ …«ἐπενδυτικά» γεράκια τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ τοῦ Λονδίνου.
Ὅποια πέτρα κι ἐὰν σηκώσουμε, αὐτά, τὰ ἴδια ὑβρίδια, θὰ βλέπουμε ἀπὸ κάτω.
Αὐτοί ποὺ ὀργάνωσαν τὴν Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ποντίων, στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνος, εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ὀργάνωσαν στὶς ἡμέρες μας τὴν Γενοκτονία στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ, μέσῳ τῆς ISIS….
Καὶ ὄχι, δὲν ἦσαν οἱ Νεότουρκοι τοῦ Μουσταφᾶ Κεμὰλ οἱ διοργανωτὲς τῶν δύο πρώτων Γενοκτονιῶν.
Ἦσαν τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα….
Ὅπως καὶ σήμερα δὲν εἶναι ἡ ISIS οἱ διοργανωτές.
Εἶναι τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα…

Κάποιοι παίρνουν τὰ πετρέλαια καὶ κάποιοι τὸ πλιάτσικο τῶν λαῶν ποὺ ἔχουν τὴν ἀτυχία, κάθε ἐποχή, νὰ βρίσκονται στὸ «λάθος» σημεῖο τὴν «λάθος» ἐποχή…

AZERBAIJANI OIL AND THE ROTHSCHILD BROTHERS

On 16 May 1883 a new firm, The Caspian-Black Sea Oil Industry and Trade Society (hereafter the Caspian-Black Sea Society) was established; it belonged wholly to the French banking house Rothschild Brothers.

Besides an equity stake they also received 19 desyatins (desyatin = 1.092 hectares) of oil-rich lands in the Baku villages of Balakhani, Sabunchu and Ramani, as well as a kerosene plant in Baku. The company was up and running immediately, buying up kerosene from 135 small and medium-size enterprises on mutually agreed conditions to send to the heart of Russia and foreign countries. The Rothschilds concluded contracts on sales of kerosene with commission on privileged terms for the seller; as a result the company raised the export of oil products from Baku from 2.4 million poods in 1884 to 30 million poods in 1889.

Οἱ γενοκτονίες κρύβουν πίσω τους μεγάλες λεηλασίες!!!

Armenian Genocide by Clifford Shack

Genel Energy: The Best In Class Kurdistan-Focused Oil Producer

Παραδείγματα τέτοια; Ἀμέτρητα. Μὰ σήμερα θὰ κάνουμε ἕνα μικρὸ …ταξείδι στὰ τῶν ἑταιρικῶν τους ἱστῶν, πρὸ κειμένου νὰ κατανοήσουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς ἔρχεται καὶ σὲ ἐμᾶς μὲ τὴν SOCAR, ποὺ δηλώνει …ἀζερικὴ ἀλλὰ εἶναι …οἰκογενειακὴ ἐπιχείρησις τῶν γνωστῶν τρωκτικῶν τοῦ πλανήτου.. Διότι αὐτὰ τὰ περὶ …«ἐπενδύσεων», ὅταν τὰ ἀκοῦμε, καλὸ εἶναι νὰ ἀναζητοῦμε καλὸ …καταφύγιον. Αὐτοὶ δὲν ἔρχονται γιὰ νὰ ἐπενδύσουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀποτελειώσουν τὰ κτυπήματα, ποὺ οἱ δικοί τους ἐντεταλμένοι σχεδίασαν, ὀργώνωσαν καὶ μᾶς ἐπέβαλαν.

Κι ἐπεὶ δὴ ἤδη ὅλα τοὺς ἀνήκουν στὴν χώρα, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεώς μας, καλὸ εἶναι, σιγὰ σιγά, νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὅλο τὸ σκηνικὸ ποὺ στήθηκε, μὲ τὶς …τάχα μου ἀδυναμίες πληρωμῆς τῆς χώρας, τὰ μαγειρέματα τῆς ΕΛΣΤΑΤ καὶ τὴν καταπάτησιν κάθε συνταγματικῶς κατοχυρωμένου δικαιώματός μας, δὲν εἶναι κάτι ἄλλο παρὰ μία …συνήθης ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος. (Ναί, πολιτικὸ σύστημα ἀλλάζουμε, ὄχι οἰκονομικό!!!)
Διότι τί πιό λόγικό ἀπό τό νά θεωρήσουν οἱ πολλοί, οἱ ψηφοφόροι δῆλα δή, ὡς ἀληθές, πώς ὑφίσταται χρέος, ὑφίσταται τόκος, ὑφίσταται ὑποχρέωσις καί κατ’ ἐπέκτασιν ἀνάγκη ἐπιλύσεως τῶν προβλημάτων; Ποιός ἀπό ἐμᾶς γνώριζε πρό μερικῶν ἐτῶν τούς μηχανισμούς πού στήνονται γιά νά διαλύσουν τόν κοινωνικο-οἰκονομικό ἱστό τοῦ κάθε κράτους στόχου τους;
Ὅταν μὲ τὸ …καλημέρα (βλέπε ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας, ποὺ μᾶς παραλαμβάνει ὑποχρεωτικῶς ἀπὸ νήπια γιὰ νὰ μᾶς …«ἐκπαιδεύσῃ» καταλλήλως καὶ ποὺ ἐπὶ πλέον θὰ μᾶς κάνη καὶ μαθήματα ἐνισχύσεως τῆς «φορολογικῆς συνειδήσεώς» μας!!!) ἔχεις «πείσει» ἕναν λαὸ πὼς χρωστᾶ (καὶ τῆς Μιχαλοῦς) τότε εἶναι δεδομένον πὼς πάντα θὰ παραμένη ἐλεγχόμενος. Δὲν ὑπάρχουν ἐπαναστάσεις, δὲν ὑπάρχουν ἡγέτες, δὲν ὑπάρχουν κινήματα ποὺ νὰ μὴν ὑπηρετοῦν-ἐξυπηρετοῦν αὐτὴν τὴν μορφὴ ἐξουσίας, μὲ ὅλα τὰ δυνατὰ ὀνόματα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ λάβῃ, ἐμπρὸς καὶ πίσω ἀπὸ κουρτίνες.

Ὰς ξεκινήσουμε ὅμως ἀπὸ τὴν Συρία καὶ τὸν «ἐμφύλιο» ποὺ τῆς ἐπέβαλαν, ἐφ’ ὅσον καὶ ἡ ἀρχή της, ὡς ἐλευθέρα χώρα, μὰ καὶ τὰ ὅσα συμβαίνουν ἐκεῖ σήμερα, ἔχουν πολλὲς πτυχὲς συνδέσεως μὲ αὐτὰ τὰ δίκτυα.

Γιατί ἐπετέθησαν μέ αὐτόν τόν φρικτό τρόπο στήν Συρία;
Μά, ἕνας σημαντικὸς λόγος εἶναι ἡ μὴ ἔγκρισις τῆς Συρίας στὴν διέλευσιν ἀγωγοῦ ὑδρογονανθράκων ἀπὸ τὰ ἐδάφη της, τὸ 1949 Ἀπὸ τότε ὅλο …«ἀτυχίες» τῆς συμβαίνουν.

Υδρογονάνθρακες και Rothschild πηγαίνουν …πακέτο!!!Καὶ γεννιέται τὸ ἐξῆς ἐρώτημα γιὰ ἐμέναν:
Γιατί νά κουβαλήσουν ἀπό τόσο μακρυά, κάθε φορά, πρός τήν Εὐρώπη, (ὅπως παρακάτω θὰ δεῖτε ἤ ὅπως σήμερα συμβαίνει μὲ ἀγωγοὺς ἀπὸ τὴν Κασπία κτλ.), ὅταν ἤξεραν ὅτι ὑπῆρχαν κοιτάσματα στήν Μεσόγειο καί στά Βαλκάνια ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου;
(Οἱ Γερμανοὶ εἶχαν πάη καρφωτοὶ καὶ εἶχαν κάνη γεωτρήσεις στὴν Ζάκυνθο καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος, γιὰ παράδειγμα.)
Μήπως οἱ ἀγωγοί, περνώντας μέσα ἀπό διάφορα κράτη, δίνουν στήν οὐσία «δικαιώματα» προστασίας» τους στούς κατασκευαστές τους;

Κάτι θὰ σᾶς θυμίζουν τὰ παρακάτω ὀνόματα πιστεύω:

 • Σιδὼν Λιβάνου
 • Bechtel
 • Χάιφα Παλαιστίνης (ἀνῆκε στοὺς Βρεττανοὺς πρὶν τὴν δημιουργία τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κράτους)
 • Ὑψώματα τοῦ Γκολᾶν.
  Ἡ κυβέρνησις τῆς Συρίας ἦταν ἀντίθετη στὸ σχέδιο τοῦ ἀγωγοῦ.Πόλεμος τῶν Ἕξι (6) ἡμερῶν.
  Κόπηκε ἡ τροφοδοσία ἀπὸ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία τὸ 1990, ὅταν ἡ Ἰορδανία ὑπεστήριξε τὸ Ἰρὰκ στὸν Α΄ Πόλεμο τοῦ Κόλπου!!!

  Σὰν νὰ τὸ κρατοῦσαν …«μανιάτικο» γιὰ τὴν Συρία.

  Ἡ ἑταιρεία Bechtel, ποὺ ἀνέλαβε τὴν κατασκευὴ αὐτοῦ τοῦ ἀγωγοῦ στὴν Συρία τότε, μετὰ καὶ ἀπὸ ἕνα πολὺ βολικὸ …πραξικόπημα (1949), ἐμπλέκεται σταθερὰ μὲ τὶς ἐπιχειρήσεις τῶν Rothschild. (Τὸ ἐν λόγῳ πραξικόπημα χρηματοδότησε ἡ CIA!)
  Ἕνας ἄλλος λόγος εἶναι ἡ προσχεδιασμένη δημιουργία κουρδικοῦ κράτους, ποὺ θὰ ἐλέγχεται ἀπολύτως ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ καὶ θὰ περιλαμβάνη, ὅλως …«τυχαίως» τὰ πετρέλαια τῆς Συρίας, τὰ ὁποία ὅμως ἤδη λεηλατεῖ τὸ Ἰσραήλ!!!
  Ἐπὶ πλέον φυσικά, πάντα γιὰ τὴν προστασία τοῦ Ἰσραῆλ, πρέπει νὰ «καθαρίσῃ» ἡ Μέση Ἀνατολὴ ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ τοῦ ἀντιστέκονται καὶ νὰ ἀρνοῦνται τὴν ὑποταγή τοςυ.
  Εὐκαιρίας δοθείσης ὅμως κάνουν καὶ τὶς ἁρπακτές τους.

  Ἡ Συρία τὸ 1920, ἂν καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνεξαρτοποιηθῇ, πέρασε στὰ χέρια τῶν Γάλλων καὶ …ἀφέθηκε κάπως στὴν …τύχη της, τὸ 1936, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα τὸ 1940, ὅταν ἡ Γαλλία κατεκτήθη ἀπὸ τὴν Γερμανία, ἀδυνατοῦσαν οἱ Γάλλοι νὰ τὴν ἐλέγξουν. Τὴν θέσιν τῶν Γάλλων κατέλαβαν οἱ Ἄγγλοι καὶ τελικῶς τὸ 1946 ἡ Συρία, εἶπαν, παρέμεινε ἐλευθέρα, ἀλλὰ ὄχι ἥρεμη. Ἀπὸ πραξικοπήματα, πολέμους, ἀναταραχὲς δὲν ἡσύχασε. Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς συμμετεῖχε καὶ στὸν πόλεμο τῶν Ἕξι Ἡμερῶν, τότε μποροῦμε πολὺ εὔκολα νὰ κατανοήσουμε ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὸ μένος ποὺ τρέφουν κάποιοι ἐναντίον της.
  Ὅμως ἡ Συρία στὰ ἐδάφη της εἴπαμε πὼς διαθέτει καὶ πετρέλαια, τὰ ὁποία ἀνεκαλύφθησαν ἐπὶ γαλλικῆς κατοχῆς καὶ τὰ ὁποία φυσικὰ δὲν θὰ παραμείνουν στὴν Συρία.

  Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειώσουμε κάτι, φαινομενικῶς ἄσχετον, ἀλλὰ πολὺ …σχετικό.
  Ἡ Περσία (τὸ Ἰράν), τμῆμα τῆς ὁποίας ἦταν καὶ τὸ Ἰράκ, τὸ 1905 (μὲ μία …πορτοκαλὶ ἐπανάστασιν») ἀπεσχίσθη ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία ἀλλὰ παρέμεινε ὑπὸ ἀγγλικὴ ἐποπτεία ἔως τὸ 1921.
  Ἡ Anglo-Persian Oil Company  [(APOC)–> Anglo-Iranian Oil Company (AIOC)], δημιούργημα …«ἐπενδυτῶν» ἐγκατεστάθη στὸ Ἰρὰν ἀπὸ τὸ 1908 γιὰ ἐξορύξεις.
  Τὸ 1951 ὁ Mohammad Mosaddegh κρατικοποίησε τὴν ἰρανικὴ ἑταιρεία πετρελαίου καί, κατὰ …«σύμπτωσιν» τὸ 1953 ἔγινε πραξικόπημα, ἀνετράπη καὶ ἀνέλαβε ὁ Σάχης, ὁ ὁποῖος ἐπίσης …ἀνετράπη, ὡς …δικτάτωρ, ἀπὸ τὸν Χομεϊνί, ποὺ κι αὐτὸς ἀνετράπη…
  …ἐνᾦ στὸ μεταξὺ ἀπεκόπη τὸ Ἰράκ.

  Τὸ Ἰρὰκ ἀπὸ τὸ 1920 ἔως τὸ 1932 ἦταν βρεταννικὴ ἀποικία.
  Τὸ 1925 ἡ τότε τουρκικὴ κυβέρνησις, σὲ συνεργασία μὲ …«ἐπενδυτές»,  δημιούργησε τὴν Iraq Petroleum Company.
  Γιὰ τὴν ἀκρίβεια δὲν ἦταν ἡ τουρκικὴ κυβέρνησις ἀλλὰ ἕνα δίκτυον τραπεζῶν, κατασκευαστικῶν ἑταιρειῶν καὶ πολυεθνικῶν, ποὺ ἔδωσαν κάτι …ψιλὰ καὶ στὸν σουλτᾶνο.
  Ἡ ἑταιρεία ξεκίνησε ἐπὶ ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, τὸ 1912, καὶ ὀνομάσθηκε Turkish Petroleum Company (TPC).
  Ἱδρυτὲς (καὶ φυσικὰ μέτοχοι) στὴν ἦσαν ἡ Deutsche Bank, ἡ Anglo Saxon Oil Company (ὑποεταιρεία τῆς Royal Dutch Shell), ἡ  National Bank of Turkey καὶ ἡ Anglo-Persian Oil Company (APOC), ποὺ κύριος μέτοχός της ἦταν ἡ  British Petroleum Company (BP) τῶν …Rothschild (!!!) Τὸ 1914 ἡ BP κατεῖχε τὸ 50% τῶν μετοχῶν.

  Μὲ τὴν ἔναρξιν τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου οἱ ἔρευνες ἔπαυσαν, ἀλλὰ μετὰ τὸ πέρας του οἱ …«ἐπενδυτές» ἐπανῆλθαν, ἀποκλείοντας προσωρινῶς τὶς ΗΠΑ. Κατόπιν διαβουλεύσεων (μεταξύ τους-συμφωνία «κόκκινης γραμμῆς» ποὺ σήμαινει ἐξοῤῥρύξεις στὰ ὅρια τῆς πρώην ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας) ἀπεφασίσθη νὰ ἐξακολουθήσουν οἱ ἔρευνες, ἐν ὅσῳ κομμάτιαζαν τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία. Τὸ 1927 τὸ πετρέλαιο ἐνετοπίσθη καὶ ἡ Iraq Petroleum Company (IPC) ἦταν γεγονός.
  Τὸ 1931 ὑπεγράφη σύμβασις διαρκείας 70 ἐτῶν.

  Ἡ ἐκμετάλλευσις, δίχως τὴν ἀμερικανικὴ ἐκδοχὴ τῶν Rothschild, στὴν περιοχὴ τοῦ Ἰρᾶκ, ἐξηκολούθησε ἔως τὸ 1948, ἂν καὶ τελικῶς ἀπὸ τὸ 1934 μέσα στὴν κοινοπραξία ἦσαν ὅλα ὅπως τὰ ξέρουμε. (Standard Oil of New Jersey καὶ Socony, ποὺ εἶχαν συγχωνευθῆ στὴν  Socony-Vacuum τὸ 1931).
  (Συνιδρυτὴς καὶ συμμέτοχος στὶς ἐπιχειρήσεις τῆς ἐξοῤῥύξεως τῶν πετρελαίων τῆς Μοσούλης ἦταν ἡ τότε ἐκδοχὴ τῶν ἐπιχειρήσεως Rothschild, μέσῳ τῶν πετρελαϊκῶν τους ἐταιρειῶν.)
  Ἀφήνοντας κάποια …ψίχουλα στὸ Ἰράκ, μαζὺ μὲ μπόλικα δάνεια, ἀπεφάσισαν οἱ …«ἐπενδυτές» νὰ μεταφέρουν, μέσῳ δύο ἀγωγῶν στὴν Μεσόγειο τὰ πετρέλαια. Ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν ἦταν ὁ ἀγωγὸς τῆς Συρίας-Λιβάνου (Τρίπολις) καὶ ὁ ἄλλος τῆς Παλαιστίνης (Χάϊφα).

  Υδρογονάνθρακες και Rothschild πηγαίνουν …πακέτο!!!2Τέλος, στὸ Μπαχρέιν καὶ στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία οἱ …«ἐπενδυτές» ἔλαβαν τὰ ἀνάλογα μερίδια. [ARAMCO  ἀπὸ τὸ 1944 στὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, θυγατρικὴ τῆς  Standard Oil of California (Socal) Chevron καὶ η Bahrain Petroleum Company (BAPCO)].
  Στὴν συνέχεια δὲν ἄφησαν κάτι ἀνεκμετάλλευτο. Ἀλλάζοντας ὀνομασίες καὶ …συμμαχίες, ἐξηπλώθησαν σὲ ὅλη τὴν περιοχὴ τῶν Ἀράβων.
  Ἐννοεῖται πὼς κάτι ψιλὰ ἔλαβαν καὶ οἱ Ἄραβες.

  Ἡ IPC, κατὰ 99,5%,  τὸ 1961 ἐθνικοποιήθηκε ἀπὸ τὴν κυβέρνησιν τοῦ Ἰρᾶκ, ἐπισήμως, ἀλλὰ ἐξηκολούθησαν διαπραγματεύσεις μὲ τοὺς ἱδρυτές γιὰ ἀρκετὸ διάστημα, ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ …ἔπαυσε νὰ ὑφίσταται στὴν πραγματικότητα. Οἱ ἐξοῤῥύξεις πετρελαίου συνέχισαν κανονικά, ἀπὸ ἄλλες …κοινοπραξίες.

  Τὸ 2003 οἱ Η.Π.Α. εἰσέβαλαν, μαζὺ μὲ τὸ Ν.Α.Τ.Ο., στὸ Ἰράκ.
  Ἡ σύμβασις τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν ὑδρογονανθράκων του ἔληγε τὸ 2001.

  (Πληροφορίες βικιπαιδεία)

  Αὐτὰ συνέβησαν ὅμως τότε.
  Τώρα ἔχουμε ἐξελίξεις.
  Έκτὸς ἀπὸ τὰ ἐδάφη τῆς Συρίας ποὺ γενικῶς ἀπειλοῦνται, καταστρέφονται καὶ ἐπὶ πλέον σφαγιάζονται οἱ Σύριοι, ἔχουμε καὶ κάτι ἀκόμη, ποὺ πέρασε στὰ …ψιλά!!!
  Ὑψώματα τοῦ Γκολάν.
  Ποιά ἑταιρεία ἀναλαμβάνει νά κάνῃ τίς ἐξοῤῥύξεις τῶν ὑδρογονανθράκων;
  Ἡ  Genie Energy, τὴν ὁποίαν …συμβουλεύει ἡ μεγάλη εὐφυία τοῦ 4ου βαρώνου τῶν Rothschild Jacob.
  Μαζύ του ὁ Dick Cheney (πρώην ἀντιπρόεδρος τῶν Η.Π.Α.), ὁ James Woolsey (πρώην διευθυντής τῆς CIA), ὁ Bill Richardson  καὶ ὁ Rubert Murdoch (μεγιστὰν τῶν Μ.Μ.Ε.).
  Πρόεδρος ὁ Howard Jonas.Υδρογονάνθρακες και Rothschild πηγαίνουν …πακέτο!!!3

  πληροφορίες ἀπό βικιπαιδεία.

  Φαινομενικῶς εἶναι μία ἀκόμη ἐπιχείρησις, τῆς ὁποίας τὰ στελέχη, ὅλως …«συμπτωματικῶς» πάντα, εἶναι καὶ …ὁλίγον ἰδιαιτέρως ἔμπειρα στὴν χειραγώγησιν, στὴν παρακολούθησιν, στὴν κατασκοπεία, στὴν δολιοφθορά, στὴν λεηλασία, στὴν προπαγάνδα και φυσικὰ στὴν …ἐξαγορὰ συνειδήσεων. Ἕνας κι ἕνας…
  Μάλιστα κάποιοι ἐξ αὐτῶν εἶναι καὶ ὁλίγον …«περιούσιοι». Ὁλίγον!
  Γιὰ τὸν βαρῶνο δὲν χρειάζεται νὰ ἀναρωτηθοῦμε… Τὰ λέει μόνος του.
  Γιὰ τὸν Howard Jonas  τὰ λέει τὸ βιογραφικό του στὴν βικιπαιδεία.

  Υδρογονάνθρακες και Rothschild πηγαίνουν …πακέτο!!!4

  Γιὰ τὸν Ruber Murdoch, κορυφαῖος καὶ μοναδικὸς δημαγωγός, δισεκατομμυριοῦχος, κάτοχος τῶν περισσοτέρων Μέσων Μαζικῆς Ἀποχαυνώσεως στὶς Η.Π.Α. καὶ τὴν Ὠκεανία, δὲν ἀναφέρεται κάτι στὴν βικιπαιδεία γιὰ τὴν …«εὐγενή» του καταγωγή, ἀλλὰ ἀναφέρονται σὲ πολλὲς ἔρευνες τὰ προγονικά του στοιχεῖα. (Μία ἀπὸ αὐτὲς ἐδῶ, ἀλλὰ καὶ στὸ

  aljazeerahμπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐνδιαφέρουσες …καταγγελίες κατὰ κύριον λόγο, ὅπως ἐπίσης καὶ στὸ wrmea, ὅπου ἀποκαλύπτονται, μὲ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιὰ τὸ πεδίον δράσεώς του, ἡ τακτικὴ τοῦ ἐξαναγκασμοῦ, διὰ τῆς προπαγάνδας μέσῳ τῶν ἰσχυροτάτων Μ.Μ.Ε. ποὺ κατέχει, ἐπὶ ὁποιουδήποτε ζητήματος ἀποφασίσει καὶ φυσικὰ ἡ …ἀναγνώρισίς του…!!!)Υδρογονάνθρακες και Rothschild πηγαίνουν …πακέτο!!!5

  Υδρογονάνθρακες και Rothschild πηγαίνουν …πακέτο!!!6

  Γενικῶς τὸ διοικητικὸν συμβούλιον τῆς ἐν λόγῳ ἑταιρείας …εἰδικὸ στὰ ὅσα ἀφοροῦν στὴν ἀρπαγὴ δημοσίου πλούτου τῶν λαῶν. Χειραγωγοῦν τὶς τιμὲς τῶν ἐνεργειακῶν πόρων τοῦ πλανήτου, ἐκβιάζουν ἐξαγορὲς καὶ συγχωνεύσεις, ἀποκρατικοποιοῦν δημόσιες ἐπιχειρήσεις ὑδρογονονθράκων μὲ τὸ ἔτσι θέλω, μολύνουν ὅσο τοὺς γουστάρει τὸ περιβάλλον καὶ οὐδέποτε τοὺς ἐνοχλεῖ ἡ δικαιοσύνη. Ἀκόμη καὶ γιὰ πρόστιμα, ποὺ θὰ κληθοῦν νὰ πληρώσουν, τελικῶς …ἀπαλλάσσονται!!!
  Παιδιὰ γιὰ …σπίτι!!!

  Ἡ Genie Energy λοιπὸν τώρα δραστηριοποιεῖται καὶ στὰ παρανόμως κατεχόμενα ὑψώματα τοῦ Γκολᾶν ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ, ποὺ ἀνήκουν στὴν Συρία. Ἡ θέσις πέρασε στὴν σφαίρα ἐκμεταλλεύσεώς τους ἀν τὶ 11 ἑκατομμυρίων δολλαρίων, ποὺ ἔλαβε τὸ Ἰσραὴλ φυσικὰ καὶ ὄχι ἡ Συρία, παραβιάζοντας διεθνεῖς κανόνες δικαίου. (Πληροφορίες ἐδῶ.)

  Ἡ Genie Energy ἐπίσης διαχειρίζεται τὸ 50% τῶν Shale Oil καὶ LLC.
  Τί εἶναι αὐτές; Κοινοπραξίες …βιτρίνες!!!
  Τί ἄλλο κάνει ὡς ἑταιρεία;
  Ὅ,τι μπορεῖ…
  Μὰ γιὰ τὴν ὥρα σᾶς ἀφήνω νὰ μελετήσετε τὰ παραπάνω.
  Θὰ ἐπανέλθουμε συντόμως μὲ τὶς …συνεργασίες της.

  Φιλονόη

  Σημείωσις

  Ἡ Genie Energy ἐπίσης συμμετέχει σὲ πολλὲς ἀκόμη κοινοπραξίες, ἀλλάζονται ὀνομασίες καὶ …ἐθνικότητες.
  Κατὰ βάσιν θεωρεῖται ἀμερικανική, ἀλλὰ μπορεῖ, κατὰ περίπτωσιν, νὰ γίνῃ ὅ,τι τῆς ἀρέσει.

  ΠΗΓΗ

 

Αὐτοί ποὺ ὀργάνωσαν τὴν Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ποντίων, στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνος, εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ὀργάνωσαν στὶς ἡμέρες μας τὴν Γενοκτονία στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ, μέσῳ τῆς ISIS….
Καὶ ὄχι, δὲν ἦσαν οἱ Νεότουρκοι τοῦ Μουσταφᾶ Κεμὰλ οἱ διοργανωτὲς τῶν δύο πρώτων Γενοκτονιῶν.
Ἦσαν τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα….
Ὅπως καὶ σήμερα δὲν εἶναι ἡ ISIS οἱ διοργανωτές.
Εἶναι τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα…

Κάποιοι παίρνουν τὰ πετρέλαια καὶ κάποιοι τὸ πλιάτσικο τῶν λαῶν ποὺ ἔχουν τὴν ἀτυχία, κάθε ἐποχή, νὰ βρίσκονται στὸ «λάθος» σημεῖο τὴν «λάθος» ἐποχή…

AZERBAIJANI OIL AND THE ROTHSCHILD BROTHERS<


On 16 May 1883 a new firm, The Caspian-Black Sea Oil Industry and Trade Society (hereafter the Caspian-Black Sea Society) was established; it belonged wholly to the French banking house Rothschild Brothers.

Besides an equity stake they also received 19 desyatins (desyatin = 1.092 hectares) of oil-rich lands in the Baku villages of Balakhani, Sabunchu and Ramani, as well as a kerosene plant in Baku. The company was up and running immediately, buying up kerosene from 135 small and medium-size enterprises on mutually agreed conditions to send to the heart of Russia and foreign countries. The Rothschilds concluded contracts on sales of kerosene with commission on privileged terms for the seller; as a result the company raised the export of oil products from Baku from 2.4 million poods in 1884 to 30 million poods in 1889.

Οἱ γενοκτονίες κρύβουν πίσω τους μεγάλες λεηλασίες!!!

Armenian Genocide by Clifford Shack


Genel Energy: The Best In Class Kurdistan-Focused Oil Producer

Σὲ αὐτὴν τὴν ἐταιρεία, ποὺ μεθόδευσε τὴν γενοκτονία τῶν Ἁρμενίων καὶ ποὺ οἱ …«κόκκινοι ἐπαναστάτες» μὲ τὶς παχυλὲς ἀμοιβὲς καὶ χρηματοδοτήσεις ἀπὸ τοὺς τραπεζίτες Schiff καὶ Rothschild, προσέφεραν ἁπλόχερα τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν Ἀρμενίων καὶ Ῥώσσων πολιτῶν, μὲ τὸ …καλημέρα τῆς ἁρπαγῆς τῆς ἐξουσίας στὴν Ῥωσσία, ὁδηγώντας ἑκατομμύρια Ἀρμενίους, ἀλλὰ καὶ Ῥώσσους ἀργότερα, σὲ γενοκτονία καὶ  σὲ βέβαιο θάνατο.

Σὲ αὐτὴν τὴν ἑταιρεία, ποὺ ἀνεβάπτισαν σὲ …ἀζερική, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2013 οἱ σαμαροβενιζέλοι προσέφεραν τὸ 66%!!!
Αὐτὴν λοιπόν, τὴν ἴδια ἑταιρεία, «ἐπέλεξε» (;;;) ὁ σαμαρᾶς γιὰ νὰ μᾶς …ἐπενδύσῃ!!!

Υπεγράφη η συμφωνία πωλήσεως του 66% του ΔΕΣΦΑ στην Socar

Καὶ εἶναι αὐτὴ ἡ ἴδια ἑταιρεία, ποὺ οἱ σημερινοὶ φερόμενοι ὡς κυβερνῆτες μας, κόβονται καὶ τσακίζονται καὶ σκούζουν γιὰ νὰ κλείσῃ ἡ συμφωνία ἐπὶ τέλους καὶ νὰ μᾶς ἁρπάξουν, κατὰ πῶς τὸ συνηθίζουν, ὅλο τὸν ὀρυκτό μας πλοῦτο.
Μάλιστα, ἐφ΄ ὅσον …«μᾶς κρατοῦν» μὲ τὰ πλαστά τους δάνεια, τὸ πιθανότερον εἶναι, κατόπιν κάτι προσωπικῶν προμηθειῶν, νὰ μᾶς ἀφήσουν, ὡς χώρα, μόνον τὶς μολύνσεις καὶ τὶς περιβαλλοντικὲς καταστροφές, ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς …«ἐπενδύσεις»!!!
βῆμα

Καὶ φυσικὰ ἐφ΄ ὅσον καὶ οἱ σαμαροβενιζέλοι, μὰ καὶ οἱ τσιπροκαμμένοι, ἐντολὲς λαμβάνουν ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα ἐξουσίας, θὰ ἦταν παράλογον νὰ ἀκυρωθοῦν οἱ ἀρχικῶς σχεδιασμένες λεηλασίες. Τόσους …κόπους ἔκαναν οἱ λήσταρχοι… Νά μήν ἀποζημιωθοῦν;

Μεσολάβησαν ἀρκετὰ …«ζητηματάκια» γιὰ νὰ μὴν κλείσῃ ἡ ὁριστικὴ συμφωνία ὅμως.
Οἱ «συζητήσεις» καὶ οἱ «διαπραγματεύσεις»  εἶχαν ξεκινήση ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων ἡ «καθημερινή» μᾶς ἐνημέρωνε γιὰ τὴν …κατάῤῥευσίν τους. Μία …κατάῤῥευσις ποὺ θὰ συνέβαινε ἐὰν δὲν ἄλλαζε ὁ κανονισμὸς τῆς ΔΕΣΦΑ, ποὺ περιορίζει σημαντικὰ τὰ κέρδη τῶν …«ἐπενδυτῶν», ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ποὺ ἐπὶ πλέον ζητᾶ νὰ μὴν κατέχῃ κάποιος ἐπενδυτὴς πλέον τοῦ 49% μίας ἑταιρείας μεταφορᾶς καὶ ἐκμεταλλεύσεως ἐνεργειακῶν πόρων.
Κάτι, ποὺ προφανῶς θὰ  …ἀλλάξη συντόμως!!!

Προς ναυάγιο η πώληση ΔΕΣΦΑ στη Socar

Το οριστικό ναυάγιο της συμφωνίας πωλήσεως του 66% του ΔΕΣΦΑ στην αζερική Socar, που «σέρνεται» από τον Αύγουστο του 2013, προδιαγράφουν πλέον όλες οι ενδείξεις γύρω από την ολοκλήρωσή της. Η λύση της εισόδου ευρωπαϊκών εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ με την εξαγορά ποσοστού 17% από την Socar έτσι ώστε να περιορισθεί το ποσοστό της στα επιτρεπτά για το ευρωπαϊκό δίκαιο επίπεδα, προκειμένου να δόσει το «πράσινο φως» η Ε.Ε. για την ολοκλήρωση της μεταβιβάσεως, δεν φαίνεται να προχωρά. Αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι έχει «σκοντάψει» στις αλλαγές του κανονισμού τιμολογήσεως του ΔΕΣΦΑ που προωθεί η ΡΑΕ, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας, προκειμένου να αποτραπούν υπέρογκες αυξήσεις στα τέλη μεταφοράς του συστήματος που πληρώνουν οι καταναλωτές φυσικού αερίου.

Με βάση τα όσα προβλέπει ο υπάρχων κανονισμός τιμολογήσεως, βάσει του οποίου η Socar προσδιόρισε το τίμημα των 400 εκατ. ευρώ για το 66% του ΔΕΣΦΑ υπολογίζοντας σε αποδόσεις κεφαλαίου της τάξεως του 11%, τα τέλη μεταφοράς του συστήματος θα πρέπει να αυξηθούν κατά 66%. Η αύξηση αυτή με βάση την σχετική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ προς την ΡΑΕ προκύπτει και από την ανάγκη ανακτήσεως 650 εκατ. ευρώ για τα έτη 2012, 2013 και 2014, αφού η μείωση της ζητήσεως που σημειώθηκε στην τριετία δεν επέτρεψε την προβλεπομένη απόδοση κεφαλαίων. Η Socar στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική πλευρά έχει θέσει ως προαπαιτούμενο την ανάκτηση αυτών των ποσών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ενώ το ίδιο αίτημα προβλήθηκε και από την πλευρά των Ευρωπαίων επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά του 17% του ΔΕΣΦΑ.

Πρόκειται για κοινοπραξία της βελγικής Fluxys και της ισπανικής Enagas, καθώς και για το αυτόνομο ενδιαφέρον της ιταλικής Snam. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις του συστήματος αποτελούν ένα σταθερό και εγγυημένο έσοδο για τους ιδιώτες επενδυτές, στο οποίο και προσβλέπουν με την είσοδό τους στον ΔΕΣΦΑ. Οι αυξήσεις, ωστόσο, που προκύπτουν από την εφαρμογή του κώδικα τιμολογήσεως δημιουργούν μείζον πολιτικό πρόβλημα στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενεργείας Πάνο Σκουρλέτη, ο οποίος θα πρέπει, για να διευκολύνει την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποιήσεως του ΔΕΣΦΑ, να πάρει αποφάσεις που θα επιβαρύνουν σημαντικά τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πιέζονται ασφυκτικά από τις συνθήκες της ελληνικής οικονομίας.

…Η ολοκλήρωση της μεταβιβάσεως του ΔΕΣΦΑ στην Socar χωρίς παρουσία ευρωπαϊκών εταιρειών καθίσταται απαγορευτική από την Ε.Ε., ενώ βέβαιη θεωρείται και η επανεξέταση του ενδιαφέροντος από την ίδια τη Socar λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου.

καθημερινὴ

Ἤ, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ἀλλάξῃ τὸ καταστατικό, μποροῦν πολὺ εὔκολα νὰ παρουσιασθοῦν μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα «εὐρωπαϊκά» τους προσωπεῖα…

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐμεῖς (οἱ Εὐρωπαῖοι) καὶ τὸ Ἰσραήλ, μία …οἰκογένεια εἴμαστε.

Ὅμως…
Ἄν καὶ θεωρεῖται πὼς …ἀνεστάλη (ἢ ἀκόμη καὶ  ἀπεφεύχθη) ὁ κίνδυνος, ἐν τούτοις καλὸ εἶναι νὰ μὴν χαιρόμαστε.
Στόχος δὲν εἶναι νὰ σωθῇ κάποιο περιουσιακό μας στοιχεῖο ἀλλὰ νὰ ἀπολαύσουν τοὺς καρποὺς τῆς λεηλασίας τους τὰ γνωστὰ ἁρπακτικά.

Υδρογονάνθρακες και Rothschild πηγαίνουν …πακέτο!!!66πηγὴ

Συνεπῶς…
Ἀναμένονται αὐξήσεις τῆς τάξεως τοῦ 66%  (ἢ τοῦ 35% κατὰ ἄλλην ἐκδοχή…), διότι δὲν γίνεται νὰ …«ἐπενδύσουν» τὰ ἁρπακτικὰ δίχως …κέρδος!!! Κι ὅταν αὐτοὶ ἀναφέρονται στὴν ἔννοια «κερδος» ἐννοοῦν …ξέσκισμα!!!
Καὶ ναί, τὸ θέμα δὲν ἔκλεισε.
Στὴν ἀνάγκη θὰ μᾶς φορέσουν μίαν ἀκόμη γενοκτονία γιὰ νὰ συνετισθοῦμε καταλλήλως καὶ νὰ …προσφέρουμε ἔτσι, καλῇ τῇ καρδίᾳ, τὰ περιουσιακά μας στοιχεῖα στὰ ὑβρίδια τοῦ πλανήτου.

Ἀλήθεια, τί σημαίνει Socar;
Θά …σοκαρισθοῦμε ἐάν μάθουμε;

Ὄχι… Ἄς τὸ πιάσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Ἡ οἰκογένεια δὲν ἐμπλέκεται ἄμεσα μὲ ἐπιχειρήσεις.
Συμβουλὲς δίνουν μόνον… Συμβουλές…
Ἰδοῦ μερικὲς ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες ποὺ συμβουλεύουν:

Υδρογονάνθρακες και Rothschild πηγαίνουν …πακέτο!!!77rothschild

Ἡ Petróleo Brasileiro SA – Petrobras γιὰ παράδειγμα.
Ὑποτίθεται πὼς ἀνήκει κατὰ 54% στὸ βραζιλιανικὸ Δημόσιο καὶ ὑποτίθεται πὼς μόλις τὸ 46% τῶν μετοχῶν αὐτῆς διακινοῦνται στὰ χρηματιστήρια.
Ὅμως οἱ καλοὶ αὐτοὶ ἄνθρωποι ἀνέλαβαν νὰ τὴν συμβουλεύουν.
Λέτε νά κρατήσῃ γιά πολύ ἀκόμη ἡ βασιλεία της;

Ἡ Petróleo Brasileiro SA – Petrobras, κατόπιν συμφωνίας μὲ τὴν Κίνα, μέσῳ τῆς θυγατρικῆς της Sinopec, προμηθεύει μὲ 40-60.000 βαρέλια πετρέλαιο ἡμερησίως τὴν Petro China .
Ὅμως τὶς συμβουλές της λαμβάνει ἀπὸ τοὺς κορυφαίους…
…γιὰ αὐτὸ καὶ ἔχει ξεσκίσει τὸν πλανήτη στὶς πετρελαιοκηλίδες.

Υδρογονάνθρακες και Rothschild πηγαίνουν …πακέτο!!!88Petrobras

Ἡ Petróleo Brasileiro SA – Petrobras ἐμπλέκεται μὲ τὴν σε ExxonMobil ‘s Esso στὴν Χιλή, ποὺ εἶναι ἑταιρεία τῶν Rothschild.
Ἡ ExxonMobil ‘s Esso πούλησε τμῆμα ἀνδρακωρυχεία στὴν καὶ ἵδρυσε τὴν Exxon Mobil Electrofrac., γιὰ νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ σκιστολιθικὸ πετρέλαιον.
Μὲ τὴν σειρά της ἡ  ExxonMobil ‘s Esso ἐμπλέκεται μὲ τὴν
ῥωσσικὴ Rosneft.
Rosneft, ἂν καὶ ἀνώνυμος ἑταιρεία, θεωρεῖται ὡς κρατικὴ ῥωσσικὴ περιουσία.
Ἐκμεταλλεύεται τὰ πετρέλαια τοῦ Καζακστᾶν.
Συνεργάζεται ἐπίσης, στὴν Ἀρκτική, μὲ τὴν British Petroleum (BP)

Ναί, ξέρω τῆς …καριόλας συμβαίνει, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι περισσότερο βιτρίνες παρὰ πραγματικότης.

Φιλονόη

Υ.Γ. Βάσει δημοσιευμάτων ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἡ Petróleo Brasileiro SA – Petrobras νὰ περνᾷ στοὺς Rothschild.

O FIO DA MEADA XII “PETROBRAS – PLANO ROTHSCHILD”

αὐτόματος μετάφρασις ἐδῶ.

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Τοκογλυφία καὶ «ἀντιφασισμός» εἶναι ΕΝΑ καὶ τὸ ΑΥΤΟ!!!

Τὰ κρυφὰ δάνεια τῶν κομμουνιστῶν.

Μία μικρὴ ἀναδρομὴ στὸ ποιοὶ …ἔστησαν τὴν «Κόκκινη» (σοβιετική) Ἐπανάσταση.


AZERBAIJANI OIL AND THE ROTHSCHILD BROTHERS


On 16 May 1883 a new firm, The Caspian-Black Sea Oil Industry and Trade Society (hereafter the Caspian-Black Sea Society) was established; it belonged wholly to the French banking house Rothschild Brothers.
Besides an equity stake they also received 19 desyatins (desyatin = 1.092 hectares) of oil-rich lands in the Baku villages of Balakhani, Sabunchu and Ramani, as well as a kerosene plant in Baku. The company was up and running immediately, buying up kerosene from 135 small and medium-size enterprises on mutually agreed conditions to send to the heart of Russia and foreign countries. The Rothschilds concluded contracts on sales of kerosene with commission on privileged terms for the seller; as a result the company raised the export of oil products from Baku from 2.4 million poods in 1884 to 30 million poods in 1889.

ΠΗΓΗ