Όταν η Ντόρα μοίραζε λεφτά στις Σκοπιανολάγνες ΜΚΟ του Soros


Όταν η Ντόρα μοίραζε λεφτά στις σκοπιανολάγνες ΜΚΟ του Soros

ΠΗΓΗ

Όταν η Ντόρα μοίραζε λεφτά στις ΜΚΟ του Soros
…κι εκείνες μοίραζαν Σκοπιανά αναγνωστικά στα χωριά της Μακεδονίας

Όταν η Ντόρα μοίραζε λεφτά στις ΜΚΟ του SorosΌταν η Ντόρα μοίραζε λεφτά στις ΜΚΟ του Soros2Τι «όμορ­φες» εκεί­νες οι επο­χές …που η Ντό­ρα μοί­ρα­ζε λεφτά στις ΜΚΟ του Soros …κι αυτές μοί­ρα­ζαν Σκο­πια­νά ανα­γνω­στι­κά στα χωριά της Μακε­δο­νί­ας…
Ακο­λου­θεί απο­δει­κτι­κό φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό:Όταν η Ντόρα μοίραζε λεφτά στις ΜΚΟ του Soros6