Η Παλαιά Διαθήκη είναι η επιτομή του Εβραϊκού ρατσισμού και της τοκογλυφίας


Η Παλαιά Διαθήκη είναι η επιτομή του Εβραϊκού ρατσισμού και της τοκογλυφίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Οι εθνικοσοσιαλιστές μετέτρεψαν τον Χριστιανισμό σε Θετικό Χριστιανισμό αφαιρώντας την εβραϊκή προπαγάνδα της Βίβλου..

Αν οι θρησκευόμενοι διάβαζαν και καταλάβαιναν τι διάβαζαν …πόσο διαφορετικά θα ήταν όλα;
Η επιτομή του ρατσισμού από τους τοκογλύφους της Παλαιάς Διαθήκης …που ξέφυγε κι από Χριστιανούς κι από αντιρατσιστές.ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ


ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15- Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΦΕΣΕΩΣ

Καθε επτά έτη θα παρέχης άφεσιν των χρεών.
Ως εξής θα εφαρμόζεται ο νόμος της αφέσεως των χρεών· δηλαδή κάθε χρέος, το οποίον σου οφείλει ο πλησίον και ο αδελφός σου, δεν θα το ζητήσης, αλλά θα το χαρίσης, διότι εκ μέρους Κυρίου του Θεού σου ορίζεται και επιβάλλεται αυτή η άφεσις των χρεών.

Η Παλαιά Διαθήκη είναι η επιτομή του Εβραϊκού ρατσισμού και της τοκογλυφίας5Από τον ξένον θα απαιτήσης να σου δώση το χρέος του. Εις τον αδελφόν σου όμως τον Ισραηλίτην θα χαρίσης το χρέος κατά το έτος της αφέσεως.

Τούτο δέ, διότι δεν πρέπει να υπάρχη μεταξύ σας πτωχός (χρεοφειλέτης αδυνατών να πληρώση τα χρέη του). Εφόσον δε συ χαρίσεις το χρέος, θα σε ευλογήση ο Κυριος εις την χώραν, την οποίαν σου έδωκε ως κληρονομίαν.

Η Παλαιά Διαθήκη είναι η επιτομή του Εβραϊκού ρατσισμού και της τοκογλυφίας2Εάν προθύμως υπακούσετε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σας, ώστε να φυλάσσετε και να πράττετε όλας τας εντολάς, τας οποίας εγώ σήμερον σας διατάσσω,τότε Κυριος ο Θεός σας θα σας ευλογήση, όπως σας έχει υποσχεθή.

Θα έχης αφθονίαν αγαθών και χρήματα, ώστε να δανείζης έθνη πολλά, ενώ συ δεν θα ευρεθής εις την ανάγκην να ζητήσης δάνειον.

Θα είσαι άρχων εις πολλούς λαούς, ενώ κανείς δεν θα είναι άρχων και αυθέντης εις σέ.

Η Παλαιά Διαθήκη είναι η επιτομή του Εβραϊκού ρατσισμού και της τοκογλυφίαςΕάν συμβή, ώστε εις μίαν από τας πόλεις της χώρας, που σας έδωσε Κυριος ο Θεός, να υπάρξη πτωχός μεταξύ των αδελφών σου, συ να μη κλείσης τα σπλάγχνα σου, να μη σκληρύνης και αποτραβήξης την καρδίαν σου από αυτόν, να μη κλείσης σφικτά τα χέρια σου, δια να μη δώσης τίποτε στον πεινασμένον και πονεμένον αδελφόν σου.

Η Παλαιά Διαθήκη είναι η επιτομή του Εβραϊκού ρατσισμού και της τοκογλυφίας4Αλλά πλούσια θα ανοίξης τα χέρια σου προς αυτόν. Θα του προσφέρης και θα του δανείσης όσον και ο,τι του χρειάζεται, αφού ευρίσκεται εις ανάγκην.

Πρόσεχε στον εαυτόν σου, μήπως μέσα εις την διάνοιαν και την καρδίαν σου σκεφθής κατά παράνομον τρόπον και είπης “πλησιάζει το έβδομον έτος, το έτος αυτό της αφέσεως των χρεών”· και έτσι βλέπων με πονηρόν βλέμμα τον αδελφόν σου και σκεπτόμενος ότι μετ’ ολίγον θα είσαι Η Παλαιά Διαθήκη είναι η επιτομή του Εβραϊκού ρατσισμού και της τοκογλυφίας3υποχρεωμένος να του χαρίσης τα χρέος- και δεν τον δανείσης, τότε ο αδελφός σου αυτός θα φωνάξη προς τον Κυριον εναντίον σου και θα είναι μεγάλη η ενοχή σου δια την πονηρίαν αυτήν.

Ολοπρόθυμα πρέπει να δώσης εις αυτόν δάνειον, ανάλογον προς την ανάγκην του· δεν πρέπει δε να λυπηθή η καρδία σου δια το δάνειον, που θα δώσης στον αδελφόν σου, διότι δια την καλήν σου αυτήν πράξιν θα σε Η Παλαιά Διαθήκη είναι η επιτομή του Εβραϊκού ρατσισμού και της τοκογλυφίαςευλογήση ο Θεός εις όλας τας εργασίας σου, θα ευλογήση όλα τα έργα των χειρών σου.

Επειδή ποτέ δεν θα λείψη πτωχός από την χώραν σου, δια τούτο σου δίδω εγώ αυτήν την εντολήν και σε διατάσσω· Απλόχερα θα ανοιξης τα χέρια σου στον πτωχόν αδελφόν σου που κατοικεί εις την χώραν σου και ευρίσκεται εις ανάγκην.