Ο Μεταξάς μετονόμασε την οδό Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ!


Ο Μεταξάς μετονόμασε την οδό Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ!Ο Μεταξάς μετονόμασε την οδό Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ!77

“Οι εκπρόσωποι του Στρατού, του Στόλου και της Αεροπορίας της Ελλάδος, παρόντες εδώ, εκφράζουν την άπειρον χαράν και τον ενθουσιασμόν των διά τούς λόγους της Α. Ε. του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, οι οποίοι ανταποκρίνονται πλήρως εις τα Ελληνικά μας αισθήματα και την βαθείαν και αμετάβλητον φιλίαν την οποίαν το Ελληνικόν Έθνος τρέφει προς το αδελφόν Έθνος, την Τουρκίαν.

Διά της εκφράσεώς σας ότι τα σύνορα των Βαλκανικών μας Κρατών δεν αποτελούν παρά εν σύνορον, ενεσαρκώσατε μίαν αλήθειαν η οποία υπήρξεν η βάσις όλων των προσπαθειών μας και όλων των σκέψεών μας κατά τα έτη καθ’ α συνειργάσθημεν προς σχηματισμόν της Βαλκανικής Συνεννοήσεως. Η έκφρασις αύτη είναι τόσον ευτυχής και τόσον πλήρης αληθείας, ώστε ουδείς υπάρχει εις τας χώρας μας που να μην την αισθάνεται εις την καρδίαν του”.

•Όταν ο Ατατούρκ ψόφησε, το 1938, ο Μεταξάς έστειλε το ακόλουθο συλλυπητήριο τηλεγράφημα στον Πρωθυπουργό της Τουρκίας Τζελάλ Μπαγιάρ:

“Αυτού Εξοχότητα Τζελάλ
Μπαγιάρ Πρόεδρον κυβερνήσεως Κωνσταντινούπολιν.

Υπό το κράτος της πλέον οδυνηράς συγκινήσεως, η βασιλική Κυβέρνησις, ο Ελληνικός λαός και εγώ συμμεριζόμεθα το εθνικόν πένθος, όπερ πλήττει τόσον βαρέως την φίλην και σύμμαχον Τουρκίαν. Εν τη σκληρά ταύτη δοκιμασία η σκέψις, απάσης της Ελλάδος, στρέφεται προς ευγενές φίλον έθνος, διά να εκφράση την βαθυτάτην αυτής συμπάθειαν.

Αποτίουσα φόρον τιμής εις την μνήμην του περιφανούς αρχηγού, του γενναίου στρατιώτου, του πεφωτισμένου αναμορφωτού της Τουρκίας, η Ελλάς ουδέποτε θα λησμονήσει ότι ο πρόεδρος Κεμάλ Αττατούρκ υπήρξε ο κύριος θεμελιωτής της Ελληνοτουρκικής συνεννοήσεως και ότι σφυρηλάτησε τους δεσμούς της αδιαλύτου φιλίας, ήτις ενώνει τις δύο χώρες μας εν τω κοινώ ιδεώδες της ειρηνικής συνεργασίας.

Θα διατηρήσει πιστώς την συγκινημένην ανάμνησιν του μεγάλου εκλιπόντος, του οποίου το κραταιόν έργον θα κατευθύνη διά παντός τας τύχας του ευγενικού τουρκικού έθνους»

•Μάλιστα, ο Μεταξάς, για να δείξει πόσο τιμούσε τον Κεμάλ Ατατούρκ, μετονόμασε την οδό Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ, ονομασία που διατηρήθηκε ως το 1955.

•Τρία χρόνια αργότερα, ζήτησε να αγοραστεί από το ελληνικό δημόσιο το σπίτι όπου λεγόταν ότι είχε γεννηθεί ο τουρκοεβραίος Κεμάλ, για να διατηρηθεί ως «μνημείο». Η οικογένεια Σεραφειμίδου, στην οποία ανήκε, αρνήθηκε να το πουλήσει και ο μέγας εθνικιστής Μεταξάς, ο οποίος ήταν ανυποχώρητος στον «ευγενή» σκοπό του, προχώρησε στην απαλλοτρίωσή του και ακολούθως το δώρισε στην Τουρκία. Εκεί σήμερα στεγάζεται το τουρκικό προξενείο…

Αυτός ήταν ο αρχηγός των σημερινών Ελλήνων εθνικιστών…

Ο Μεταξάς μετονόμασε την οδό Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη σε οδό Κεμάλ Ατατούρκ!

Φωτογραφία: Οδός Πανεπιστημίου, 7 Απριλίου 1941. ”Έλληνες”στους δρόμους με τουρκικές και βρετανικές σημαίες .