Εθνοπροδότης Μεταξάς: “Η Αγγλία μας έχει φερθεί με εξαιρετική αγάπη και συμπαθεία”


Εθνοπροδότης Μεταξάς: "Η Αγγλία μας έχει φερθεί με εξαιρετική αγάπη και συμπαθεία"Εθνοπροδότης Μεταξάς: “Η Αγγλία μας έχει φερθεί με εξαιρετική αγάπη και συμπαθεία”

ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ!
Ιωάννης Μεταξάς ΓΙΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ!

🇬🇧«Η Αγγλία μας έχει φερθεί μετ’ εξαιρετικής αγάπης και συμπαθείας, και τούτο το βλέπω καθ’ ημέραν εμπρός μου εις πάσαν περίστασιν.

Οφείλω μάλιστα να είπω ότι προσωπικώς ακόμη οφείλω χάριτας διά την ευμένειαν η οποία μοι επεδείχθη.» 🇬🇷

ΜΕΤΑΞΑΣ, Επιστολή στον Σιμόπουλο, πρέσβη στην Αγγλία 1.3.1937

🇬🇷«Άφιξις Καβασιάδη εξ Αγγλίας και ειδήσεις του πολύ καλαί περί της εντυπώσεως δια Κυβέρνησιν εις Αγγλικούς κύκλους.»🇬🇧

ΜΕΤΑΞΑΣ, Ημερολόγια, Δ’, σελ. 289, 13.11.1937

Την 20ή Αυγούστου 1936, έφθασε στην Κέρκυρα, όπου παραθέριζε ο Βασιλεύς Γεώργιος, ο Βασιλεύς της Αγγλίας Εδουάρδος ο Η’. Κατά το τηλεγράφημα του Βασιλέως προς τον Μεταξά: «ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΞΕΦΡΑΣΘΗ ΛΙΑΝ ΕΥΜΕΝΩΣ ΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ».

Την 27η Αυγούστου ο Βασιλεύς της Αγγλίας συναντήθηκε με τον Ι. Μεταξά στας Αθήνας. Η σχετική τηλεγραφική αναφορά του Μεταξά προς τον Βασιλέα, της ίδιας ημερομηνίας, έχει ως εξής: «Α.Μ. Βασιλεύς Αγγλίας με εδέχθη απόψε εις ακρόασιν διαρκέσασαν επί μίαν και ημίσειαν ώραν. Υποδοχή Βασιλέως λίαν εγκάρδιος.

Εθνοπροδότης Μεταξάς: "Η Αγγλία μας έχει φερθεί με εξαιρετική αγάπη και συμπαθεία"222Συνομιλία περιεστράφη εις όλα τα θέματα και Α.Μ επέδειξε το μέγιστον ενδιαφέρον του και απόλυτον ευμένειαν δια τα εν Ελλάδι.

ΣΥΝΩΜΙΛΗΣΑΜΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ΦΙΛΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ, ΗΤΙΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΑ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΗ ΠΑΝΤΟΤΕ. Μοι ωμίλησε μετά μεγίστου ενδιαφέροντος διά Υ. Μεγαλειότητα και ότι ήτο πολύ ευτυχής διά την συνάντησίν σας εν Κερκύρα.»

(ΗΜΕΡΟΛΟΓ. ΜΕΤΑΞΑ, ΤΟΜΟΣ Δ’, ΣΕΛ 246, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΓΙΑ “4Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936”)

Εθνοπροδότης Μεταξάς: "Η Αγγλία μας έχει φερθεί με εξαιρετική αγάπη και συμπαθεία"Εθνοπροδότης Μεταξάς: "Η Αγγλία μας έχει φερθεί με εξαιρετική αγάπη και συμπαθεία"2Εθνοπροδότης Μεταξάς: "Η Αγγλία μας έχει φερθεί με εξαιρετική αγάπη και συμπαθεία"3Εθνοπροδότης Μεταξάς: "Η Αγγλία μας έχει φερθεί με εξαιρετική αγάπη και συμπαθεία"4Εθνοπροδότης Μεταξάς: "Η Αγγλία μας έχει φερθεί με εξαιρετική αγάπη και συμπαθεία"5Εθνοπροδότης Μεταξάς: "Η Αγγλία μας έχει φερθεί με εξαιρετική αγάπη και συμπαθεία"6